Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Iepazīstoties ar lasītāju komentāriem par Aināru Svikli, kurš, palicis bez darba un bez uzkrājumiem, toties ar nestrādājošu uzņēmumu un parādiem, pērn ir spējis savai partijai Vienotība biedra naudā samaksāt 2000 eiro, varu izteikt tikai izbrīnu par cilvēku vājo atmiņu. Cilvēki, kas no „Kampara tumbočkas” izvelk partijai oficiāli domātus tūkstošus, parasti ir kārtīgi pārbaudīti kopējā „sadarbībā”, un Ainārs Sviklis nav izņēmums. Aicinu iepazīties šo dokumentu – pirms piecarpus gadiem publiskoto Izglītības un zinātnes minstrijas dienesta pārbaudes komisijas ziņojumu par to, kas, kad un kā izšķērdēja projektam "skolas.lv" atvēlētos valsts miljonus, - Ainārs Sviklis tajā ir pieminēts, maigi izsakoties, diezgan bieži.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.09-15/1 „Par dienesta pārbaudes komisiju" izveidotās dienesta pārbaudes veikšanas komisijas ziņojums

2015.gada 27.februārī Rīgā

IEVADS

1. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM vai Ministrija) 2015.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.09-15/1 „Par dienesta pārbaudes komisiju" (turpmāk - Rīkojums) izveidotā dienesta pārbaudes veikšanas komisija (turpmāk - Komisija), izpildot Rīkojuma

1. punktā noteikto, kas nosaka Komisijai veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu atbildīgo amatpersonu rīcību un atbildību par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - Aģentūra) 2015.gada 9.janvāra vēstulē Nr.39-2-40.2/96 "Par projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" ietvaros pieņemto lēmumu par finanšu korekcijas piemērošanu, maksājuma pieprasījuma Nr.8 apstiprināšanu un progresa pārskatu Nr.9" pieņemto lēmumu piemērot finanšu korekciju 100% apmērā no projekta „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" (turpmāk - Projekts) attiecināmajām izmaksām, veica dienesta pārbaudi.

2. Ar 2015.gada 9.janvāra vēstuli Nr.39-2-40.2/96 "Par projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 "Portāla www.skolas.lv attīstības 2.kārta" ietvaros pieņemto lēmumu par finanšu korekcijas piemērošanu, maksājuma pieprasījuma Nr.8 apstiprināšanu un progresa pārskatu Nr.9" Aģentūra sniedza Ministrijai informāciju par Projekta īstenošanas rezultātiem:

2.1. Aģentūra konstatēja, ka projekta mērķis nav sasniegts, Ministrija nav ievērojusi Civillikuma 1587.pantu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Regulas Nr.966/2012 "Par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam" 30.pantu un Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu" (turpmāk - MK noteikumi Nr.576) 19.3.apakšpunktu, jo nav nodrošināta projektā paredzētā mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšana un izmaksas projekta mērķu sasniegšanai ir veiktas, neievērojot atbilstošas finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus, līdz ar to ir konstatējama neatbilstība 2006.gada 11. jūlija Padomes regulai (EK)Nr. 1083/2006 "Ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999" 2.panta 7 .punkta izpratnē.

2.2. Papildus minētajam, Aģentūra norādīja, ka konstatētā neatbilstība atbilst Finanšu ministrijas (turpmāk-FM) 2014.gada 18 jūlijā apstiprināto vadlīnijuNr.10.10. "Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētajos projektos" nav sasniegts projekta mērķis, līdz ar ko Aģentūra pieņem lēmumu piemērot finanšu korekciju 100% apmērā no projektam attiecināmajām izmaksām.

2.3. Tādējādi, par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem tika atzītas visas maksājuma pieprasījumā Nr.8 iekļautās izmaksas 1 982 665.42 euro apmērā (tajā skaitā Eiropas Savienības finansējums 1 982 665.42 euro apmērā) un visos maksājuma pieprasījumos Nr.l - 7 iekļautās un apstiprinātās izmaksas 1 346 129.74 euro apmērā (tajā skaitā Eiropas Savienības finansējums 1 346 129.74 euro apmērā). Līdz ar to visi noslēguma maksājuma pieprasījumā Nr.8 par periodu no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 1.aprīlim iekļautie izdevumi netika apstiprināti un maksājuma pārskatā Nr.8 apstiprinātā summa ir 0.00 euro.

2.4. Savukārt maksājumu pieprasījumos Nr.l - 7 iekļautās un apstiprinātās izmaksas 1 346 129.74 euro apmērā tiks atgūtas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un kohēzijas ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus" (turpmāk - MK noteikumi Nr.740).

2.5. Papildus tam, saskaņā ar Aģentūras 2013.gada 9.janvāra vēstulē Nr.39-2-40.2/142 sniegto informāciju, ir pieņemts lēmums piemērot finanšu korekciju 25% apmērā 2008.gada 27.augusta līguma Nr.l-23/217 SIA "Microsoft Latvia" ietvaros veiktajām izmaksām, un atlikusī neatgūtā neatbilstoši veikto izdevumu summa 190 839.38 euro apmērā tiks atgūta no nākamajiem maksājumiem Projekta ietvaros. Ņemot vērā, ka maksājumi Projekta ietvaros vairs netiks veikti, Aģentūra informēja, ka minētā neatbilstoši veikto izdevumu summa tiks atgūta atbilstoši MK noteikumu Nr.740 19.3 .apakšpunktam.

2.6. Aģentūra norādīja, ka kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa, kas ir jāatgūst atbilstoši MK noteikumu Nr.740 19.3.apakšpunktam, ir 1 536 969.12 euro (tajā skaitā Eiropas Savienības finansējums EUR 1 536 969.12 apmērā).

2.7. Aģentūra lūdza Ministriju veikt neatbilstoši veikto izdevumu summas atmaksu 1 536 969.12 euro uz Valsts kases kontu. Aģentūra arī norāda, ka gadījumā, ja Ministrijai nav pieejami finanšu līdzekļi neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas veikšanai pilnā apmērā, Ministrijai ir jāiesniedz maksājuma grafiks.

3. Komisija konstatēja, ka Aģentūra jau 2014.gada 12.jūnija vēstulē Nr.39-2-40.4/3389 „Par projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 ietvaros veiktas pārbaudes rezultātiem" un tās pielikumā pievienotajā Ekspertu pārbaudes veikšanas ziņojumā Projekta īstenošanas vietā (turpmāk - Ekspertu ziņojums) informēja Ministriju, ka saskaņā ar Ekspertu ziņojumā sniegto informāciju projekta mērķis un atsevišķi plānotie problēmu risinājumi ar Šī Projekta realizāciju nav sasniegti, jo nav paveikta attiecīgās informācijas sistēmas ieviešana. Papildus tam tika identificēts, ka tirgus telpā jau šobrīd (2014.gadā) eksistē alternatīvi informācijas sistēmu risinājumi, kuri ir piesaistījuši lielāko daļu no potenciālajiem portāla skolas.lv lietotājiem, līdz ar to, pēc Ekspertu secinājumiem, izstrādātās informācijas sistēmas pilnas funkcionalitātes ieviešana esošajā situācijā vairs praktiski nav realizējama.

4. 2015.gada 5.ferbruārT Ministrija ir informējusi Aģentūru un FM, ka tās budžetā nav pieejami finanšu līdzekļi 1 536 969.12 euro apmērā, lai veiktu neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu. Ievērojot iepriekš minēto, Ministrija lūdza Finanšu ministriju MK noteikumu Nr.740 23.punktā minētajā kārtībā informēt Ministru kabinetu par projekta neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Ministru kabineta lēmuma par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu pieņemšanai.

DIENESTA PĀRBAUDES KOMISIJAS KONSTATĒJUMI UN SECINĀJUMI

I Projekta iesniegumā izvirzītie Projekta mērķi

Dienesta pārbaudes komisija konstatēja:

5. Noteikumi Nr.576 nosaka kārtību kādā īsteno Projektu. 2009.gada 2.jūlijā starp sadarbības iestādi - Aģentūru un finansējuma saņēmēju - Ministriju ir noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 par Eiropas Savienības fonda projekta „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" īstenošanu (turpmāk - Vienošanās). Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.576 Projekta ietvaros jāīsteno Sistēmas izstrāde un ieviešana. Saskaņā ar Vienošanos Projekta īstenošana uzsākta 2009.gada 2 jūlijā, pabeigta 2013.gada 1.aprīlī.

6. Projekta mērķis ir radīt vienotu publisku interaktīvu piekļuves vidi visai ar izglītības procesu saistītajai informācijai procesā iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm. Tika plānots, ka Projekta rezultātā portāls skolas.lv kļūs par vienotu piekļuves punktu ar izglītības procesu saistītās informācijas iegūšanai un dažādu e-pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai.

7. Komisija konstatēja, ka saskaņā ar Projekta iesnieguma 2.1.apakšpunktā norādīto, Projekta ietvaros ir veicamas šādas darbības: "Sistēmas 1.kārtā izstrādātās funkcionalitātes papildināšana, kā arī jaunas funkcionalitātes izstrāde ar mērķi nodrošināt vienotu vidi ar izglītības procesu saistītās informācijas iegūšanai un vairāku e-pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai. Lai apkopotu dažādos informācijas resursos un informācijas sistēmās uzkrātos datus par izglītības procesu un tās dalībniekiem, projekta ietvaros tiks veikta integrācija ar citām izglītības jomā izstrādātajām informācijas sistēmām, kā arī datu apmaiņa vai datu migrācija no citiem izglītības informāciju saturošajiem elektroniskajiem resursiem. Projekta ietvaros svarīgākās veicamās darbības ir saistītas ar lietotāja profila izveidošanu izglītības datu apkopošanai par konkrēto lietotāju, elektroniskā žurnāla funkcionalitātes, eksaminācijas un pārbaudījumu funkcionalitātes izstrādi, kā arī portāla informatīvās daļas papildināšanu. Projekta ietvaros tiks izstrādāti 20 jauni e-pakalpojumi, kurus varēs izmantot visi izglītības procesa dalībnieki - Ministrijas padotības iestādes, izglītības iestādes, pedagogi, izglītojamie un vecāki".

8. Projekta iesnieguma 2.6.apakšpunktā norādīts, ka "Ņemot vērā esošās situācijas novērtējumu un konstatētās problēmas, Projekta īstenošanas laikā tiks:

- Papildināts portāla informācijas bloks, attīstot mācību materiālu publicēšanas funkcionalitāti, nodrošinot piekļuvi mācību materiāliem, pedagogu tālākizglītības reģistram, uzņēmumu piedāvāto prakses vietu katalogam, kā arī aktuālai informācijai par izglītības iestādēm. Tiks piedāvātās profesionālās un augstākās izglītības meklēšanas iespējas.

- Izstrādāta elektroniskā žurnāla funkcionalitāte, paredzot stundu, izglītojamo atzīmju un kavējumu datu ievadi un uzglabāšanu, kā arī liecību sagatavošanu un izdruku.

- Izveidots lietotāju profils lietotāju grupām „Pedagogi", „Skolēni" un „Vecāki". Lietotāja profils tiks aizpildīts ar lietotāja datiem, t.sk., nodrošinot tiešsaistes datu apmaiņu ar elektronisko žurnālu un citām izglītības informācijas sistēmām.

- Pilnveidota eksaminācijas un pārbaudījumu funkcionalitāte, pielāgojot to valsts centralizēto eksāmenu materiālu izplatīšanai, pārbaudījumu un eksāmenu kārtošanai un novērtēšanai tiešsaistē, kā arī pedagogu tālmācības kursu apgūšanai".

- Izstrādāta pieteikšanās funkcionalitāte, nodrošinot iespēju tiešsaistē sagatavot un iesniegt pieteikumus dažādu izglītības pakalpojumu saņemšanai.

- Nodrošināts lietotāju atbalsts, izveidojot intuitīvu palīdzības sistēmu un izmēģinājuma (demo) lietotāja režīmu".

9. Projekta laikā tika plānota programmatūras izstrāde (portāla skolas.lv funkcionalitātes papildināšana, izstrāde, integrācija), nepieciešamo tehnisko resursu iegāde, kā arī organizatoriskie pasākumi, lai optimizētu un uzlabotu projekta laikā izveidoto e- pakalpojumu atbalsta procesus to nodrošināšanā iesaistītajās iestādēs. Ņemot vērā Projekta ciešu saistību ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk - VIIS) 2.kārtas projektu (realizāciju tika plānots uzsākt paralēli), tika saskaņota abu informācijas sistēmu darbībai nepieciešamā infrastruktūra un tās iegāde.

10. Projekta īstenošanas rezultātā izstrādātās funkcionalitātes ieviešana tika plānota 250 pilotskolās, aptverot vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, kultūrizglītības un profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, kā arī speciālās izglītības iestādes. Projekta rezultātus, kuri būs publiski pieejami, varēs izmantot visi interesenti.

11. Projektā sasniegto rezultātu uzturēšanai (vismaz 5 gadus pēc Projekta pabeigšanas) tika plānots veikt šādus pasākumus (Projekta iesnieguma 3.3.apakšpunkts):

- Regulāri atjaunot informāciju portālā skolas.lv.

- Plānot portāla skolas.lv un elektroniskā žurnāla attīstību.

- Nodrošināt portāla skolas.lv un elektroniskā žurnāla tehnisko administrēšanu.

- Nodrošināt lietotāju atbalstu.

12. Uzturēšanas nodrošināšanai Projekta iesniegumā tika definēta portāla skolas.lv darbību izpildei nepieciešamās informācijas apmaiņa starp iesaistītajām pusēm, informācijas pieprasīšanas un saņemšanas kanāli, termiņi un atbildīgie.

13. Atbilstoši komisijas rīcībā esošajiem dokumentiem, "Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izveide" bija viena no aktivitātēm izglītības informācijas sistēmas izveidē un apvienošanā. Līdz Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izveidei paralēli darbojās LIIS (Latvijas Izglītības Informācijas Sistēma) skolvadības sistēma, VIIS, Skolu portāls 1.kārta un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma (turpmāk - VPIS), projekts "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" informācijas sistēma (sistēmas pasūtītājs un uzturētājs ir ministrijas Studiju un zinātnes administrācija, tā paredzēta pedagogu mērķstipendiju pieteikumu apkopošanai, mērķstipendiju piešķiršanai, to izmaksu kontrolei un pārskatu veidošanai. Sistēma darbojas Skolu portāla tehniskajā infrastruktūrā.), Arodstipendiju uzskaites sistēma (darbojas patstāvīgā sistēmā, bet izmanto Skolu portāla 1.kārtas tehnisko infrastruktūru, tā lietotāju bāzi un izglītības iestāžu sarakstu), NIID (Nacionālā Izglītības iespēju Datubāze), kuras pamata funkcionalitāte ir nodrošināt izglītības iespēju meklēšana Latvijā, LAIS (Latvijas Augstskolu Informācijas sistēma), kas paredzēta darbībām ar studiju kredītiem.

14. Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārta bija plānota kā izglītības nozares informācijas sistēmas vienotais portāls, kuru izmantojot, pedagogi, vecāki, izglītojamie, un arī interesenti un partneru pārstāvji var elektroniski iegūt informāciju vai iesaistīties dažādos, ar izglītības jomu saistītos procesos. Minētais portāls tika plānots kā tiešas vai pastarpinātas piekļuves punkts dažādu grupu pārstāvjiem (sk. Attēls 1). Piemēram, VIIS un VPIS tika plānotas kā tiešas iekšējas darba vides ministrijas vai tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem, savukārt pedagogiem, vecākiem, interesentiem un partneriem kā pastarpinātas piekļuves publiskā vide.

15. Tādējādi ar portāla skolas.lv nodošanu ekspluatācijā, vienā portālā www.skolas.lv būtu iespējams iegūt vienkopus informāciju no dažādām sistēmām, kuras ir ministrijas vai tās padotībā esošo iestāžu rīcībā, bet ir izsniedzama pēc pieprasījuma trešajām personām vai ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir noteikts, ka informācijai ir jābūt pieejamai (piemēram, pārbaudījumu vērtējums).

16. Projekta dokumentācijā (Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izveide Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.l 2011.gada 29.aprīļa līgumam Nr.1-28/65) ir norādīts, ka "SP2 projekta realizācijas laikā jāņem vērā šādas atkarības: - tiek ievēroti saistītās sistēmas VIIS plānotie izstrādes un ieviešanas termini, lai nodrošinātu SP 2.kārtas risinājuma integrācijas ar to: - tiek ievēroti saistītās sistēmas VPIS plānotie izstrādes un ieviešanas termini, lai nodrošinātu SP 2.kārtas risinājuma integrācija ar to; - tiek izveidota darba grupa, kurā iesaistīti visu izstrādājamo IKTIK jomas sistēmu piegādātāju tehniskie un projektu vadības pārstāvji, lai būtu iespējams saskaņot starpsistēmu tehniskos un ieviešanas plāna jautājumus; darba grupa tiekas regulāri (piemēram, reizi divās nedēļās); - izstrādājamo IKTIK sistēmu piegādātāji projekta plānos kā prioritāras aktivitātes iekļaujot koplietoto komponentu, vadlīniju un saskaņu projektējuma, aizbāžņu izveidi un saskaņošanu IKTIK jomas sistēmu piegādātāju darba grupās, lai nodrošinātu, ka netiek kavēts saistīto sistēmu izstrādes darbs.".

17. Attiecībā par sistēmas vispārējo arhitektūru, Projekta dokumentācijā tiek norādīts "SP 2.kārtas ietvaros izstrādājamo funkcionālo bloku/moduļu realizāciju ir paredzēts veidot pēc vienotas tehniskās arhitektūras principiem. Galvenās tehniskās arhitektūras principi ir jāievēro projektējot un izstrādājot gan SP, gan arī citas izglītības jomas informācijas sistēmas - proti VPIS un VIIS 2.kārtas risinājumus. Turpmākie principi ir attiecināmi gan uz SP 2.kārtas risinājumu, gan vienlaicīgi uz VPIS un VIIS 2.kārtas risinājumiem".

18. Komisija secināja, ka portāla skolas.lv 2.kārta ir atsevišķs projekts, bet pēc būtības tas ir neatraujami saistīts ar VIIS un VPIS, tādējādi kopīgi veido vienotu, savstarpēji atkarīgu sistēmu.

19. Komisija konstatēja, ka Projekta iesniegumā nav aprakstītas Projekta īstenošanas laikā plānotās aktivitātes un apakšaktivitātes (2.8.apakšpunkts), lai Projekta ietvaros izstrādāto funkcionalitāti ieviestu 250 pilotskolās, t.sk. apmācot 255 skolu administratorus.

II Projekta īstenošanas laika grafiks

20. Saskaņā ar Projekta īstenošanas laika grafiku, portāla skolas.lv 2.kārtas izstrādi un ieviešanu bija paredzēts uzsākt 2009.gada III ceturksnī, savukārt līgums par portāla skolas.lv 2.kārtas izstrādi un ieviešanu noslēgts tikai 2011.gada II ceturksnī (skat. 1.pielikumu). Salīdzinot plānoto un faktisko aktivitāšu ieviešanas laika grafiku, Komisija secināja, ka Projekta īstenošana paredzētajā laikā tika apdraudēta, jo savlaicīgi netika īstenotas Projekta sagatavošanas (priekšizpētes veikšana un Tehniskā projekta izstrāde), informācijas sistēmas un e-pakalpojumu izstrādes, portāla darbībai nepieciešamās infrastruktūras iegādes aktivitātes, tai skaitā netika savlaicīgi iepirkta serveru infrastruktūra, lai veiktu sistēmas testēšanu produkcijas vidē pirms pieņemšanas - nodošanas aktu parakstīšanas.

21. Komisija konstatēja, ka Projekta īstenošana notika ar nobīdēm no sākotnēji plānotā Projekta aktivitāšu īstenošanas laika grafika, kā rezultātā Projekts ir īstenots termiņā, iepriekš nepārbaudot Projekta rezultātu darbību produkcijas vidē.

III Normatīvais regulējums

22. Komisija konstatēja, ka Projekta īstenošanas laikā Ministrija nodrošināja nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu izdošanu, lai nodrošinātu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1 .apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ministrijai kā finansējuma saņēmējam noteikto projektu īstenošanu, izdodot 2009.gada 12.februāra nolikumu Nr.10 „Latvijas skolu portāla informācijas sistēmas otrās kārtas izveides un ieviešanas projekta darba grupas nolikums" (turpmāk - Nolikums) un 2009.gada 19.novembra kārtību Nr.63 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošana".

23. Komisija konstatēja, ka Nolikums nosaka Projekta darba grupas uzdevumus un tiesības, sastāvu, tās locekļu uzdevumus un pienākumus un darba organizāciju. Nolikuma 5.punkts nosaka, ka darba grupas sastāvā tiek iekļauti Projekta turētājs, Projekta vadītājs, ar Projektu saistīto iestāžu un Ministrijas struktūrvienību pārstāvji, eksperti un konsultanti. Nolikuma 10.punkts nosaka, ka ar Projektu saistīto iestāžu un Ministrijas struktūrvienību pārstāvjiem, kuri norīkoti darbam grupā, ir pienākums izskatīt un akceptēt piegādātāja nodevumus savā atbildības apgabalā (tai skaitā Sistēmas iepirkuma tehnisko specifikāciju, programmatūras prasību specifikāciju, programmatūras nodevumus) (10.4.apakšpunkts), piedalīties programmatūras laidienu funkcionalitātes pārbaudē un testēšanā savā atbildības jomā (10.5 .apakšpunkts).

24. Komisija konstatēja, ka atbilstoši Nolikumam Projekta īstenošanai Projekta darba grupas tika izveidotas ar:

24.1. Ministrijas 2009.gada 12.februāra rīkojumu Nr.73 „Par Latvijas skolu portāla informācijas sistēmas otrās kārtas izveides un ieviešanas projekta pārvaldības kārtību" (Projekta turētājs, projekta vadītājs un Grupas vadītājs I.Gludīte - IZM Informācijas tehnoloģiju departamenta (turpmāk - ITD) direktore) (skat.2.pielikumu);

24.2. Ministrijas 2011.gada 19.marta rīkojumu Nr.118 „Par Latvijas skolu portāla informācijas sistēmas otrās kārtas izveides un ieviešanas projekta darba grupas izveidi" (darba grupas vadītājs un projekta vadītājs I.Jurkāns, projekta turētājs - M.Kazakovs (ITD direktora p.i.)).

25. Komisija konstatēja, ka Ministrijas 2009.gada 19.novembra kārtība Nr.63 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošana" (turpmāk - Kārtība) un Ministrijas 2012.gada 17.decembra iekšējie noteikumi Nr.52 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošanu"" (turpmāk - Iekšējie noteikumi) nosaka, kā Ministrija kā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu „Valsts izglītības informācijas sistēma 2.kārta", „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta" īstenošanu atbilstoši vienošanām par Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk - VARAM) kā atbildīgo iestādi.

26. Ņemot vērā iepriekš minēto normatīvo aktu izdošanas laika ietvaru, komisija konstatēja, ka jau Projekta sākuma fazē netika pietiekami noteikta Ministrijas amatpersonu atbildība par Ministrijas īstenotajiem informācijas un. komunikāciju tehnoloģiju projektiem, tai skaitā Projekta īstenošanu, jo detalizēti iekšējie noteikumi tika izdoti tikai 5 mēnešus pec vienošanās par Projekta īstenošanu parakstīšanas ar Aģentūru.

27. Atbilstoši Kārtībai (2009.gada 19.novembris - 2012.gada 17.decembris):

27.1. ir noteikta Projekta atbildīgā amatpersona - Ministrijas valsts sekretāra vietnieks nozares politikas jautājumos, kā arī atbildīgajai amatpersonai ir deleģētas tiesības parakstīt visus ar Projekta īstenošanu saistītos dokumentus (2.punkts);

27.2. ir noteikts, ka Projektu īsteno izglītības un zinātnes ministra izveidota darba grupa, kuras kompetenci nosaka ministrijas valsts sekretārs (3., 4., un 5.punkts);

27.3. ir noteikts pienākums valsts sekretāram pieņemt darbā visu savstarpēji saistīto projektu koordinatoru, katra projekta vadītāju, projekta koordinatora asistentu un projektu grāmatvedi, noslēdzot uzņēmuma līgumus (8 .punkts);

27.4. detalizētu projektu koordinatora, projektu koordinatora asistenta un projektu grāmatveža funkciju uzskaitījumu (11., 12. un 13.punkts), bet nenosaka katra projekta vadības grupas dalībnieku pienākumus un tiesības;

27.5. projektu darba grupas pienākumu sagatavot iepirkumu dokumentāciju projekta ietvaros nepieciešamajiem iepirkumiem;

27.6. projekta rezultātu un dokumentācijas saglabāšanu.

28. Komisija konstatēja, ka Kārtības 13.4.apakšpunktā norādīto darbinieku sniedzamo pakalpojumu apjomi, līguma izpildes kārtība, līguma pušu pienākumi, atbildība un tiesības ir noteikti attiecīgajos pakalpojuma līgumos.

29. Atbilstoši Iekšējiem noteikumiem (2012.gada 17.decembris -2013.gada 1.aprīlis):

29.1. Projekta atbildīgā amatpersona ir valsts sekretāra vietnieks - Nodrošinājuma un finanšu departamenta (turpmāk-NFD) direktors. Atbildīgā amatpersona paraksta visus ar Projekta īstenošanu saistītos dokumentus un uzrauga īstenošanas ietvaros īstenotos problēmu novēršanas un risku vadības pasākumus (2.punkts).

29.2. Atbilstoši Iekšējo noteikumu 3.punktam Projekta turētāja pienākumus pilda NFD direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā, kurš nosaka Projekta mērķus un uzdevumus; ir atbildīgs par Projekta rezultātu lietotāju vajadzību formulēšanu; organizē Projekta rezultātu uzturēšanu; uzrauga un kontrolē Projekta vadītāja darbu; organizē problēmu novēršanu un risku vadības pasākumus un nepieciešamības gadījumā sniedz informāciju Ministrijas vadībai par iepriekš minēto darbību īstenošanu; izskata Projekta īstenošanas ietvaros sagatavotos dokumentus un pārbauda to atbilstību noteiktajām procedūrām, mērķiem, laika grafikam un sasniedzamajiem rezultātiem; nosaka Projekta darba grupas sastāvu.

29.3. Atbilstoši Iekšējo noteikumu 4.punktam Projekta īstenošanai nepieciešamās darbības atbilstoši Iekšējos noteikumos noteiktajai kompetencei veic Projekta vadītājs, Projekta vadītāja asistents un Projekta grāmatvedis.

29.4. Atbilstoši Iekšējo noteikumu 5.punktam Projekta vadītājs veic Projekta vadīšanu atbilstoši vienošanās par Projekta īstenošanu nosacījumiem, nodrošinot Projekta rezultātu, termiņu un budžeta mērķu sasniegšanu; uzrauga Projekta īstenošanas gaitu, gatavo Projekta progresa ziņojumus reizi mēnesī un nepieciešamības gadījumā sniedz informāciju

Ministrijas vadībai par Projekta gaitu; veic Projekta problēmu un izmaiņu pieprasījumu apzināšanu un uzskaiti; organizē Projekta dokumentācijas, tai skaitā Projekta finanšu dokumentācijas, uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu Projekta īstenošanas laikā; veic Projekta risku apzināšanu, uzskaiti un sniedz Projekta turētājam priekšlikumus to mazināšanas pasākumu īstenošanai; veic Projekta plānu sagatavošanu un aktualizēšanu; vada Projekta grāmatveža un Projekta vadītāja asistenta darbu; nodrošina Projekta mērķu izpildi un veiksmīgu rezultātu (ieskaitot Projekta noslēguma auditu) nodrošināšanu; kontrolē Projekta izpildītāju, kas nodrošina atsevišķu Projekta darbu izpildi; plāno un organizē darba grupas darbu; sasauc un vada darba grupas sēdes; apstiprina darba grupas sēžu kārtību.

29.5. Atbilstoši Iekšējo noteikumu 6.punktam Projekta vadītāja asistents nodrošina Projekta dokumentācijas apriti un gaitas dokumentēšanu; dalību Projekta struktūrfondu pieprasījumu un pārskatu par Projekta īstenošanas gaitu gatavošanā, kā aiī Projekta noslēguma ziņojuma izstrādē; dalību Projekta un vienošanās grozījumu pieprasījumu, Projekta īstenošanai nepieciešamo Ministrijas rīkojumu un citu ar Projektu saistītu dokumentu vai to projektu sagatavošanā; dalību Projektu struktūrfondu pieprasījumu, Projekta progresa pārskatu un pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām sagatavošanā.

29.6. Atbilstoši Iekšējo noteikumu 7.punktam Projekta grāmatvedis nodrošina atsevišķu Projekta grāmatvedības un materiālo vērtību uzskaiti; maksājumu veikšana saskaņā ar Projektā noteiktajām attiecināmajām izmaksām; dalību Projekta struktūrfondu pieprasījumu sagatavošanā.

29.7. Atbilstoši Iekšējo noteikumu 8.punktam projekta aktivitātes īsteno Projekta darba grupa, kuras sastāvā iekļauti Projekta turētājs; Projekta vadītājs; ar Projektu saistīto iestāžu un ministrijas struktūrvienību pārstāvji; pieaicinātie eksperti un konsultanti.

29.8. Atbilstoši Iekšējo noteikumu 10.punktam darba grupai ir šādi uzdevumi: regulāra Projekta gaitas uzraudzība un nepieciešamo darbību, kas nepieciešamas Projekta mērķu sasniegšanai, veikšana vai iniciēšana; Projekta plāna un tā izmaiņu izskatīšana un apstiprināšana; Projekta risku, problēmziņojumu un izmaiņu pieprasījumu izskatīšana un attiecīgu lēmumu pieņemšana vai iniciēšana; Projekta darba dokumentu un nodevumu izskatīšana un apstiprināšana; sadarbības nodrošināšana ar Projekta izpildītājiem, kas nodrošina atsevišķu Projekta darbu izpildi; citu ar Projekta izpildi saistītu jautājumu risināšana.

29.9. Atbilstoši Iekšējo noteikumu 11.punktam darba grupai ir tiesības dot ar Projekta izpildi saistītus uzdevumus Projektā iesaistītajiem dalībniekiem; nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus un konsultantus.

29.10. Atbilstoši Iekšējo noteikumu 13.punktam darba grupas lēmumi tiek pieņemti pēc vienprātības principa. Ja par izskatāmo jautājumu netiek panākta vienošanās, tad lēmumu pieņem Projekta turētājs.

29.11. Atbilstoši Iekšējo noteikumu 14.punktam visus Projekta ieviešanas laikā sagatavotos dokumentus vizē Projekta vadītājs un Projekta turētājs.

30. Ievērojot minēto, Komisija konstatēja, ka tieši Projekta vadītāja tiešā kompetencē bija Projekta risku apzināšana un priekšlikumu to mazināšanas pasākumiem iesniegšana Projekta turētājam, Projekta mērķu izpildes un veiksmīgu rezultātu (ieskaitot Projekta noslēguma auditu) nodrošināšana; Projekta izpildītāju, kas nodrošina atsevišķu Projekta darbu izpildi, darbu kontrolēšana; Projekta darba grupas darbu plānošana un organizēšana;

Projekta darba grupas sēžu sasaukšana un sēžu kartības apstiprinašana. Papildus minētajam Projekta vadītājam bija jāvada Projekta grāmatveža un Projekta vadītāja asistenta darbu.

31. Attiecīgi Projekta turētāja pienākumus pildīja NFD vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā I.Kalniņš, kurš bija atbildīgs par Projekta rezultātu lietotāju vajadzību formulēšanu; kuram bija jāorganizē Projekta rezultātu uzturēšana; jāuzrauga un jākontrolē Projekta vadītāja darbu; jāorganizē problēmu novēršanu un risku vadības pasākumus un nepieciešamības gadījumā jāsniedz informācija Ministrijas vadībai par iepriekš minēto darbību īstenošanu; jāizskata Projekta īstenošanas ietvaros sagatavotos dokumentus un jāpārbauda to atbilstība noteiktajām procedūrām, mērķiem, laika grafikam un sasniedzamajiem rezultātiem; jānosaka Projekta darba grupas sastāvs.

32. Projekta atbildīgā amatpersona bija valsts sekretāra vietniece-NFD direktore S.Batare. Atbildīgajai amatpersonai bija jāparaksta visus ar Projekta īstenošanu saistītos dokumentus un jāuzrauga īstenošanas ietvaros īstenotos problēmu novēršanas un risku vadības pasākumus.

IV Projekta īstenošanā iesaistītās personas Ministrijas strukturālo izmaiņu griezumā

33. Komisija konstatēja, ka Projekta īstenošanā no 2009.gada 2.jūlija līdz 2013.gada 1 .aprīlim bija iesaistīta virkne personu (skatīt 2.pielikumu):

- valsts sekretāra pienākumus ir veikušas 3 amatpersonas (M.Gruškevics, L.Sīka, S.Liepiņa);

- projekta atbildīgās amatpersonas pienākumus ir veikušas trīs personas (K.Vāgnere,

1. Štāle, S.Batare);

- projekta turētāja pienākumus ir veikušas piecas personas (I.Gludīte, M.Kazakovs, A.Mastiņš, A.Zupa, I.Kalniņš);

- projekta vadītāja pienākumus ir veikušas četras personas (I.Gludīte, I.Jurkāns, J.Bēniķis, A.Zupa), turklāt, saskaņā ar komisijas rīcībā esošo informāciju, laikposmā no 2012.gada 3.augusta līdz 2012.gada 1.oktobrim Projektam vispār nav bijis vadītāja;

- divas personas (O.Magone un A.Sviklis) ir veikušas projekta koordinatora pienākumus;

- viena persona (S.Vēvere) ir veikusi projekta koordinatora asistenta pienākumus.

34. Komisija konstatēja, ka laika periodā no 2011.gada 15.jūnija līdz 2011.gada 25.jūlijam tika veikta Ministrijas struktūras reorganizācija, kas ietekmēja projekta vadības kapacitāti

- tika likvidēts valsts sekretāra vietnieka nozares politikas jautājumos amats. Saskaņā ar Ministrijas 2009.gada 19.novembra kārtības Nr.63 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitates „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošana"

2. punktu, Projekta (kā arī citu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu) atbildīgā amatpersona ir valsts sekretāra vietnieks nozares politikas jautājumos. Atbildīgā amatpersona paraksta visus ar Projekta īstenošanu saistītos dokumentus. No 2007.gada 22.janvāra līdz 2011.gada 10.jūnijam valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos bija K.Vāgnere.

35. Ministrijas 2011.gada 14jūnija reglaments (izdarīti grozījumi ar Ministrijas 2011.gada 26jūnija reglamentu Nr.13, 2011.gada 1 jūlija reglamentu Nr.14 un 2011.gada 25.jūlija reglamentu Nr.16) nosaka Ministrijas amatpersonu un struktūrvienību kompetenci. Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.l.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu atbildīgā amatpersona un tās kompetence nav noteikta, lai gan iepriekš minētais reglaments nosaka citu ES fondu projektu atbildīgās amatpersonas.

36. Attiecīgi valsts sekretāra vietnieka tiešā padotībā esošais ITD (8.3.3.apakšpunkts) Ministrijas kompetences ietvaros izstrādā un īsteno politiku Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas jomā (31.1.apakšpunkts) un izstrādā Ministrijas informatizācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstības stratēģiju un īsteno to (31.2.apakšpunkts).

37. Komisija konstatēja, ka reorganizācijai neseko grozījumi Ministrijas iekšējos normatīvajos aktos, kas saistīti ar Projekta īstenošanu (piemēram, nav noteikta Projekta atbildīgā amatpersona, Ministrijas reglamentā nav noteikta atbildīgā amatpersona, kas atbildīga par Projekta īstenošanu), kā arī turpmākās reorganizācijas rada kadru mainību. Ievērojot minēto, Komisija secināja, ka vairāku reorganizāciju rezultātā Ministrijas darbinieku vidū nav kompetentu atbildīgo darbinieku, kas pēc būtības vērtē Projektā nepieciešamās korektīvās darbības vai tās iniciē.

38. Ar izglītības un zinātnes ministra R.Ķīļa 2012.gada 10.aprīļa rīkojumu Nr.107 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas struktūru" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ministrijas 2012.gada 18.maija rīkojumu Nr. 160 "Grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 10.aprīļa rīkojumā Nr.107 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas struktūru") no 2012.gada 25 jūnija tiek reorganizēta Ministrijas struktūra, tai skaitā likvidējot ITD, kura direktore I.Gludīte pildīja gan Projekta vadītājas pienākumus Projekta sākumposmā (līdz 2009.gada 23 .novembrim), gan nodrošināja Projekta turētāja funkciju izpildi līdz 2012.gada 25.jūnijam (faktiski līdz 2012.gada 10.jūlijam, kad Ministrija izbeidza civildienesta attiecības ar NFD direktora vietnieci informāciju tehnoloģiju jautājumos I.Gludīti).

39. 2012.gada 13.aprīļa reglaments Nr.7 „Izglītības un zinātnes ministrijas reglaments" (izdarīti grozījumi ar Ministrijas 2012.gada 18.maija reglamentu Nr.9,2012.gada 15.jūnija reglamentu Nr. 10, 2012.gada 18.jūnija reglamentu Nr.11, 2013.gada 12.jūnija reglamentu Nr.14 un 2014.gada 29 janvāra reglamentu Nr.3) nosaka jaunu Ministrijas amatpersonu un struktūrvienību kompetenci. Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1. l.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu atbildīgās amatpersonas kompetence nav noteikta, lai gan iepriekš minētajā reglamentā ir noteikta citu ES fondu projektu atbildīgā amatpersona.

40. Iepriekš minētajā reglamentā (2012.gada 13.aprīļa redakcijā) noteikts, ka valsts sekretāra vietnieks - NFD direktors kā projekta atbildīgā amatpersona papildus īsteno padotību pār citiem Ministrijas kā Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja īstenotajiem projektiem.

41. Saskaņā ar reglamentu NFD Ministrijas kompetences ietvaros izstrādāja un īstenoja politiku Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas jomā (31.21.apakšpunkts), koordinēja un īstenoja izglītības informatizācijas sistēmas pilnveidi (31.22.apakšpunkts), izstrādāja ministrijas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstības stratēģiju un īstenoja to (31.23.apakšpunkts), koordinēja e-pārvaldes ieviešanu Ministrijā (31.24.apakšpunkts). Saskaņā ar NFD 2012.gada 18.jūnija reglamentu Nr.12 "Nodrošinājuma un finanšu departamenta reglaments" direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos organizēja un koordinēja Ministrijas izglītības informatizācijas projektu darbu (14.51 .apakšpunkts).

42. Ministrijas 2012.gada 17.decembra iekšējie noteikumu Nr.52 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošanu"" 2.punkts nosaka, ka Projekta atbildīgā amatpersona ir valsts sekretāra vietnieks - NFD direktors. Atbildīgā amatpersona paraksta visus ar Projekta īstenošanu saistītos dokumentus un uzrauga Projekta īstenošanas ietvaros īstenotos problēmu novēršanas un risku vadības pasākumus.

43. Iepriekš minētā reglamenta (2014.gada 20.janvāra redakcijā) 7.8.apakšpunktā ir noteikts, ka valsts sekretāram ir tieši padots Ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vadītājs (izveidots jauns resors), kas:

- ministrijas kompetences ietvaros izstrādā Latvijas izglītības informatizācijas un e- pārvaldes politiku (24. 11.apakšpunkts);

- koordinē izglītības informatizācijas un e-pārvaldes ieviešanu (24. ^.apakšpunkts); koordinē un īsteno izglītības informatizācijas sistēmas pilnveidi (24.^.apakšpunkts);

- izstrādā ministrijas un resora informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstības stratēģiju un īsteno to (24. *4.apakšpunkts);

- apkopo un analizē informāciju, sagatavojot ziņojumus par izglītības informatizāciju valstī (24.^.apakšpunkts);

- savas kompetences ietvaros sagatavo pārskatus par informatizācijas procesu attīstību izglītībā un informācijas sabiedrības veidošanos Latvijā (24.16.apakšpunkts);

- organizē un koordinē ministrijas un resora koplietošanas informācijas sistēmu un koplietošanas infrastruktūras projektu darbu (24.17.apakšpunkts);

- koordinē izglītības informatizācijas attīstības projektu īstenošanu (24.18.apakšpunkts);

- ministrijas kompetences ietvaros koordinē un īsteno valsts informācijas sistēmu, tai skaitā Valsts izglītības informācijas sistēmas, attīstību un pilnveidi (24.19.apakšpunkts);

- koordinē nacionāla un starpvalstu mēroga izglītības informatizācijas projektu izstrādi, kā ari ministrijas līdzdalību nacionālos un Eiropas Savienības valstu informatizācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektos (24.110.apakšpunkts);

- sadarbojas ar citām ministrijām un valsts pārvaldes iestādēm informatizācijas, elektronisko pakalpojumu attīstības un e-pārvaldes ieviešanas jomās (24.111.apakšpunkts);

- nodrošina ministrijas informācijas sistēmu darbību un šo sistēmu pilnveidošanu un attīstību atbilstoši valsts politikai e-pārvaldes jomā (24.112.apakšpunkts).

44. Komisija secināja, ka reorganizācijas Ministrijas struktūrā:

- nav nodrošinājušas pietiekamu kapacitāti Projekta vadībā. Projekta īstenošanu un ieviešanas uzraudzību atbilstoši vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, kas noslēgta starp Ministriju kā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju un Projekta sadarbības iestādi - Aģentūru, nodrošina Projektu vadības grupa, tai skaitā, Projekta vadītāja un Projekta koordinatora sniedzamo pakalpojumu apjoms, izpildes kārtība, pušu pienākumi, atbildība un tiesības ir noteikti attiecīgajos pakalpojuma līgumos, kas noslēgti starp vadības un koordinācijas pakalpojumu sniedzējiem un Ministrijas valsts sekretāru;

- atstājušas Projektu bez Projekta atbildīgās amatpersonas (no 2011.gada 15.jūnija līdz 2012.gada 17.decembrim), kuras pienākumos ir parakstīt visus ar Projekta īstenošanu saistītos dokumentus un uzraudzīt Projekta īstenošanas ietvaros īstenotos problēmu novēršanas un risku vadības pasākumus;

- nav savlaicīgi izveidojušas struktūrvienību Projekta rezultātu ieviešanai.

45. Komisija secināja, ka pēc projekta pabeigšanas Projekta rezultātu uzturēšana jānodrošina NFD (atbilstoši kompetencei IKT jautājumu risināšana bija piekritīga direktora vietniekam informācijas tehnoloģiju jomā. NFD direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā no 2012.gada 16.oktobra līdz 2013.gada 5.septembrim bija I.Kalniņš (Projekta turētājs no 2012.gada 17.decembra līdz 2013.gada 1.aprīlim).

46. Komisija konstatēja, ka atbilstoši Nolikumam Projekta īstenošanai Projekta darba grupas tika izveidotas ar:

46.1. Ministrijas 2009.gada 12.februāra rīkojumu Nr.73 „Par Latvijas skolu portāla informācijas sistēmas otrās kārtas izveides un ieviešanas projekta pārvaldības kārtību" (Projekta turētājs, projekta vadītājs un Grupas vadītājs I.Gludīte - IZM ITD direktore) (skat.2 .pielikumu);

46.2. Ministrijas 2011.gada 19.marta rīkojumu Nr.118 „Par Latvijas skolu portāla informācijas sistēmas otrās kārtas izveides un ieviešanas projekta darba grupas izveidi" (darba grupas vadītājs un projekta vadītājs I.Jurkāns, projekta turētājs - M.Kazakovs (ITD direktora p.i.).

47. Komisija konstatēja, ka saskaņā ar 2009.gada 16.septembra līgumu Nr. 1-26/49, kas noslēgts starp Ministriju (pasūtītāju) tās valsts sekretāra M.Gruškevica personā un I.Jurkānu (izpildītāju), izpildītājs saskaņā ar pasūtītāja pasūtījumu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (turpmāk - Specifikācija) sniedza Projekta un projekta "Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta" vadības pakalpojumus (1.1.apakšpunkts). Izpildītājam bija pienākums sniegt pakalpojumu Specifikācijā noteiktajā apjomā līdz 2012.gada 2.augustam (2.1.apakšpunkts), un par izpildīto pakalpojumu iesniegt pasūtītājam pieņemšanas- nodošanas aktu un rēķinu vienu reizi mēnesī (2.3.apakšpunkts). Pasūtītājam un tā pilnvarotajam pārstāvim bija tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu un pieprasīt no izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, kā arī piesaistīt speciālistu šā uzdevuma veikšanā (4.4.1 .apakšpunkts). Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmēja M.Kazakovu (8.3.apakšpunkts). Ja izpildītājs nav ievērojis Specifikācijā un līgumā Nr. 1 noteiktās prasības attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu un ir pie tā vainojams, tad pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un izpildītājs nekavējoties (tiklīdz tas ir konstatēts) sastāda un paraksta aktu, kurā norāda sniegtā pakalpojuma neatbilstību Specifikācijas prasībām un līguma noteikumiem. Izpildītājam uz sava rēķina neatbilstības bija jānovērš četru darba dienu laikā (4.6.apakšpunkts).

Saskaņā ar Specifikācijā noteikto I.Jurkāns nodrošināja iepirkuma līgumu izpildes kontroles veikšanu (6.punkts), finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu (10.punkts), Projekta mērķu izpildi un Projekta veiksmīgu realizāciju, ieskaitot Projekta noslēguma auditu) (12. punkts).

48. Komisija konstatēja, ka saskaņā ar 2009.gada 16.septembra līgumu Nr.1-26/50 kas noslēgts starp Ministriju (pasūtītāju) tās valsts sekretāra M.Gruškevica personā un O.Magoni (izpildītāju), izpildītājs saskaņā ar pasūtītāja pasūtījumu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (turpmāk - Specifikācija) sniedza Projekta un projekta "Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta" koordinatora pakalpojumus (1.punkts).

Izpildītājam bija pienākums sniegt pakalpojumu Specifikācijā noteiktajā apjomā līdz 2012.gada 2.augustam (2.1.apakšpunkts), un par izpildīto pakalpojumu iesniegt pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu un rēķinu vienu reizi mēnesī (2.3 .apakšpunkts). Pasūtītājam un tā pilnvarotajam pārstāvim bija tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu un pieprasīt no izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, kā arī piesaistīt speciālistu šā uzdevuma veikšanā (4.4.1.apakšpunkts). Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmēja M.Kazakovu (8.3.apakšpunkts). Ja izpildītājs nav ievērojis Specifikācijā un līgumā noteiktās prasības attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu un ir pie tā vainojams, tad pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un izpildītājs nekavējoties (tiklīdz tas ir konstatēts) sastāda un paraksta aktu, kurā norāda sniegtā pakalpojuma neatbilstību Specifikācijas prasībām un līguma noteikumiem. Izpildītājam uz sava rēķina neatbilstības bija jānovērš četru darba dienu laikā (4.6.apakšpunkts).

Saskaņā ar Specifikācijā noteikto O.Magone nodrošināja Projekta problēmu un risku apzināšanu, nepieciešamo korektīvo darbību veikšanu vai iniciēšanu (10.punkts), nodrošināja Projekta mērķu izpildi un Projekta veiksmīgu realizāciju (13.apakšpunkts).

49. Komisija konstatēja, ka saskaņā ar 2011.gada 12.augusta līgumu Nr.14-18/176, kas noslēgts starp Ministriju (pasūtītāju) tās valsts sekretāra M.Gruškevica personā un A.Svikli (izpildītāju), izpildītājs saskaņā ar pasūtītāja pasūtījumu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (turpmāk - Specifikācija) sniedza Projekta un projekta "Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta" koordinatora pakalpojumus (1.punkts).

Izpildītājam bija pienākums sniegt pakalpojumu Specifikācijā noteiktajā apjomā 12 mēnešus no līguma noslēgšanas dienas (2.1.apakšpunkts), un par izpildīto pakalpojumu iesniegt pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu un rēķinu vienu reizi mēnesī (2.3 .apakšpunkts). Pasūtītājam un tā pilnvarotajam pārstāvim bija tiesības kontrolēt līguma Nr.14 izpildes gaitu un pieprasīt no izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, kā arī piesaistīt speciālistu šā uzdevuma veikšanā (4.5.1.apakšpunkts). Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma Nr.14 izpildes laikā nozīmēja I.Gludīti (8,3.apakšpunkts). Ja izpildītājs nav ievērojis Specifikācijā un līgumā noteiktās prasības attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu un ir pie tā vainojams, tad pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un izpildītājs nekavējoties (tiklīdz tas ir konstatēts) sastāda un paraksta aktu, kurā norāda sniegtā pakalpojuma neatbilstību Specifikācijas prasībām un līguma noteikumiem. Izpildītājam uz sava rēķina neatbilstības bija jānovērš četru darba dienu laikā (4.7.apakšpunkts).

Saskaņā ar Specifikācijas 3.10.apakšpunktā noteikto A.Sviklis koordinēja Projekta administratīvo, organizatorisko un finanšu plānošanas funkciju nodrošināšanu, risku vadības organizēšanu un pārvaldību, nepieciešamo korektīvo darbību veikšanu un iniciēšanu, kā arī koordinēja projektu vadītāju darbu (3.13.apakšpunkts).

50. Komisija konstatēja, ka saskaņā ar 2012.gada 2.oktobra līgumu Nr.09 -17/168, kas noslēgts starp Ministriju (pasūtītāju) tās valsts sekretāra p.i. L.Sīkas personā un J.Bēniķi (izpildītāju), izpildītājs saskaņā ar pasūtītāja pasūtījumu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (turpmāk - Specifikācija) sniedza Projekta un projekta "Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta" vadības pakalpojumus (l.punkts).

Izpildītājam bija pienākums sniegt pakalpojumu Specifikācijā noteiktajā apjomā 2 mēnešus no līguma noslēgšanas dienas (2.1.apakšpunkts), un par izpildīto pakalpojumu iesniegt pasūtītājam pieņemšanas - nodošanas aktu un rēķinu vienu reizi mēnesī (2.3.apakšpunkts). Pasūtītājam un tā pilnvarotajam pārstāvim bija tiesības kontrolēt līguma Nr.14 izpildes gaitu un pieprasīt no izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, kā arī piesaistīt speciālistu šā uzdevuma veikšanā (4.5.1.apakšpunkts). Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma Nr.14 izpildes laikā nozīmēja A.Zupu (8.3.apakšpunkts). Ja izpildītājs nav ievērojis Specifikācijā un līgumā noteiktās prasības attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu un ir pie tā vainojams, tad pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un izpildītājs nekavējoties (tiklīdz tas ir konstatēts) sastāda un paraksta aktu, kurā norāda sniegtā pakalpojuma neatbilstību Specifikācijas prasībām un līguma noteikumiem. Izpildītājam uz sava rēķina neatbilstības bija jānovērš četru darba dienu laikā (4.7 .apakšpunkts).

Saskaņā ar Specifikācijas noteikto J.Bēniķis nodrošināja Projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu izpildes kontroli (5 .punkts), regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) sniedza informāciju Pasūtītājam par Projekta īstenošanas gaitu (8.punkts), nodrošināja Projekta īstenošanu paredzētajos termiņos apstiprinātā Projekta budžeta līdzekļu ietvaros.

51. Komisija konstatēja, darbu pieņemšanas-nodošanas aktos, kas parakstīti starp Ministriju un I.Jurkānu, O.Magoni, A.Svikli un J.Bēniķi, norādīts, ka pakalpojumi veikti savlaicīgi, pienācīgā kvalitātē un apjomā, atbilstoši prasībām un pušu parakstītajiem līgumiem. Pasūtītājs pieņem izpildītāju pakalpojumus bez iebildēm.

V Projekta lietderības izvērtējums un lēmumu pieņemšana par tā īstenošanas turpināšanu

52. Komisija konstatēja, ka 2012.gada 6.janvārī notika Koalīcijas partneru darba grupas sanāksme par ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem, kuras laikā izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis informēja, ka attiecībā uz Ministrijas projektiem (izglītības sistēmas portāls un Projekts) situācija ir saspringta un Ministrija meklēs risinājumus un priekšlikumus problēmu risinājumiem iesniegs Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdē.

53. Saskaņā ar valsts sekretāra M.Gruškevica rezolūciju, balstoties uz Koalīcijas partneru darba grupas sanāksmes par ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem 5.punktu, I.Gludītei līdz 20.01.2012. bija jāsagatavo un jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdē informatīvo ziņojumu par iespējām un veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēma (2.kārta)" īstenošanu. Ministrijas lietvedības sistēmā pieejamā informācija liecina, rezolūcija ir izpildīta 23.01.2012., savukārt informatīvais ziņojums Ministrijas lietvedības sistēmā nav atrodams. Ministrijas lietvedības sistēmas sadaļā "Rezultāts" ir komentārs - "Ziņojums sagatavots, nosūtīts valsts sekretāram, mainoties IZM rīcības virzienam, pieņemts lēmums to nevirzīt uz Ministru kabinetu".

54. Komisija konstatēja, ka 2012.gada 20.februārī Ministrija valsts sekretāra M.Gruškevica personā noslēdza uzņēmuma līgumus (Nr. 14-17/21, Nr. 14-17/22, Nr.14- 17/23 un Nr. 14-17/24) ar ekspertiem no Latvijas Universitātes Jāni Bičevski, Juri Borzovu, Oskaru Lūsi un Leo Trukšānu, lai izvērtētu Projekta nepieciešamo funkcionalitāti un novērstu riskus, kas saistīti ar valsts finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu. 2012.gada 29.februāra pieņemšanas - nodošanas akts apstiprina, ka izvērtējums tika sagatavots kvalitatīvi un savlaicīgi. Minētajā izvērtējumā secināts:

- "Projekts nav pretrunā un vismaz daļēji atbilst tām nostādnēm, kas formulētas izglītības sistēmas informatizācijas stratēģiskajā dokumentā IKTIK. Tomēr tehniskais risinājums, kurš jau realizēts portāla skolas.lv pirmajā kārtā un tiek turpināts otrajā kārtā, nav apstiprināts nekā citādi, kā tikai izsludinot iepirkumu. Portāla skolas.lv pirmajā kārtā sasniegtie rezultāti ir neapmierinoši (portālu praktiski neizmanto, portāla izstrādes izmaksas ir bijušas nesamērīgi lielas). Turpinot iesākto stratēģiju un deleģējot sistēmas ieviešanas darbu Ministrijā, pastāv ļoti augsts risks sasniegt maz lietojamu rezultātu par nesamērīgi augstu cenu.

- Iepirkuma nolikums ir sagatavots tendenciozi (ierobežojot konkurenci), kā rezultātā konkursā tika saņemts tikai viens piedāvājums. Tas ļāva pretendentam noteikt nepamatoti augstas Projekta izmaksas.

- Tehniskajā specifikācijā definētās prasības tikai daļēji apmierina prasības, kādas izvirzāmas nozares portālam. Tajā pat laikā Tehniskajā specifikācijā definētās prasības lielā mērā dublē citu Latvijā jau reāli izmantojamu sistēmu iespējas (statistika, e-klase, mācību programmas un materiāli, e-pakalpojumi).

- Ņemot vērā portāla funkcionālo dublēšanos ar jau pieejamiem risinājumiem, Projekta tehniskā risinājuma izmaksas tālu pārsniedz portāla izstrādei nepieciešamos līdzekļus.

- Tehniskā specifikācija ir sagatavota tendenciozi, pieļaujot tikai viena tehnoloģiju piegādātāja - Microsoft firmas - risinājumu.

- Tā kā Projekta piedāvātā funkcionalitāte papildina iau pieejamās iespējas citos portālos un Projekta izmaksas ir nepamatoti augstas. Projekta izpilde ir jāpārtrauc. Noslēgtais līgums ir valstij neizdevīgs un tas jālauž.

- Tā kā Konsultanta - SIA Microsoft Latvija - pakalpojumi nav novērsuši tendenciozu iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas izstrādi un Konsultanta pakalpojumi ir nesamērīgi dārgi Latvijas pakalpojumu tirgū, turpmāk ir jāatsakās no Konsultanta pakalpojumu izmantošanas".

55. Komisija konstatēja, ka ITD direktore I.Gludīte, izpildot valsts sekretāra M.Gruškevica 2012.gada 9.marta rezolūciju Nr.01-20.2/250, 2012.gada 12.martā sniedza skaidrojumu par ekspertu iesniegto izvērtējumu "Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā ERAF 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta „Skolu portāla informācijas sistēma skolas.lv" izvērtējums". Balstoties ari uz Projekta vadītāja I.Jurkāna un Projekta koordinatora A.Svikļa iesniegtajiem skaidrojumiem, I.GIudīte informē, ka:

- "ekspertu izvērtējumā nav atspoguļota metodoloģija, pēc kādas izvērtējums tika veikts;

- Projekta izvērtējums ir veikts ļoti virspusēji, neizanalizējot visu projekta dokumentāciju;

- netiek sniegts objektīvs priekšstats par Projekta gaitu;

- nav izanalizēta Projektā plānotā funkcionalitāte;

- vairāki izvērtējumā apkopotie secinājumi (piemēram, sistēmu ar līdzīgu funkcionalitāti pieejamība nozarē un tirgū) ir balstīti uz šī brīža situāciju, lai gan jāņem vērā, ka nozares IKT attīstības vīzijas dokumenti un tehniskā specifikācija tika izstrādāti 2009.gadā un 2010.gadā, kas nozīmē, ka Projektā plānotā sistēmas funkcionalitāte būtu vērtējama no 2009.gada situācijas skatu punkta;

- ka izvērtējumā vairākkārtīgi ir redzama atvērtē koda risinājuma lobēšana, jo netiek korekti atspoguļota alternatīvu risinājumu izvēle, pamatojot to ar izmaksām;

- analizējot iepirkuma dokumentācijas izstrādes gaitu, darba grupa kā konkurenci ierobežojošu ir uzsvērusi prasību iesniegt programmatūras ražotāja apliecinājumu. Prasība par ražotāja apliecinājumu nav attiecināma tikai uz Microsoft (šādu ražotāja apliecinājumu, pasūtītājs varētu prasīt arī Oracle un IBM risinājumiem). Šāda prasība garantē Ministrijai, ka iepirkumā nepieteiksies pretendents, kurš nepārzin tehnoloģiju. Portāla skolas.lv pilotprojekts tika izstrādāts uz Microsoft tehnoloģijām, turklāt tas tika finansēts no ERAF līdzekļiem, kas pamatā nosaka Projekta īstenotāja pienākumu Projekta rezultātā izveidoto sistēmu uzturēt 5 gadus;

- izdarot secinājumu un iesakot Ministrijai lauzt līgumu, darba grupai acīmredzot trūkst priekšstats par ERAF projektu īstenošanas nosacījumiem un līdzekļu apguves priekšnosacījumiem, turklāt darba grupa izvērtējumā nav ņēmusi vērā būtisku aspektu, ka paralēli tiek īstenoti vēl divi projekti „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2. kārta" un „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2. kārta", un pieminēto informācijas sistēmu atsevišķas funkcionalitātes ir b.alstītas uz starpsistēmu sadarbību".

56. Komisija konstatēja, ka Ministru kabinets 2012.gada 3.aprīlī ir pieņēmis VARAM Informatīvo ziņojumu "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošanu" (TA-726), kurā VARAM klasificē Projektu kā paaugstināta riska projektu, jo atlikušais laiks Projekta īstenošanai, ņemot vērā vēl veicamo darbu apjomu, var izrādīties nepietiekams. Līdz ar to VARAM rosina IZM ziņot Ministru kabinetā par iespējām īstenot Projektu laikā un veicamajiem pasākumiem, lai to izdarītu (informatīvā ziņojuma 4.1.4.punkts "Izglītības un zinātnes ministrijas projekts „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003").

57. Minētās sēdes protokollēmuma Nr. 18,31 § 2.punktā Ministrijai noteikts uzdevums līdz 2012.gada 8.maijam iesniegt informāciju Ministru kabinetam par turpmāko rīcību, lai novērstu risku, ka projektu, kas iekļauti informatīvā ziņojuma 3.pielikumā, īstenošana pārsniedz MK noteikumos Nr.576 noteikto termiņu, vai informēt FM, VARAM un Aģentūru par projektu turpmākas īstenošanas pārtraukšanu. Vienlaikus iesniegt informāciju, vai informatīvā ziņojuma 3.pielikumā iekļauto projektu pārtraukšanas, neīstenošanas noteiktajā termiņā gadījumā tiks negatīvi ietekmēta 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes saistošo pirmās un otrās kārtas projektu īstenošana vai to darbības. Minētajā sēdē no Ministrijas piedalās L.Sīka (TA-726, G.Ozols, J.Pūce, I.Skujiņa, L.Sīka, A.Antonovs, V.Dombrovskis).

58. Ministrijā 2012.gada 5.aprīlī saņemts Ministru kabineta sēdes protokols Nr.18, kurā Ministrijai uzdoto uzdevumu izpilde 2012.gada 17.aprīlī ar Ministrijas valsts sekretāra M.Gruškevica rezolūciju 01-04.1/2695 nodota I.Štālei (2.punkts, 4.punkts Darbam un izpildei norādītajos termiņos), savukārt I.Štāle to nodevusi I.Gludltei (2.punkts, 4.punkts Darbam un izpildei norādītajos termiņos). Faktiski uzdevuma izpildes laikā valsts sekretāra p.i. ir L.Sīka, Projekta turētājs I.Gludīte, Projekta vadītājs I.Jurkāns.

59. Komisija konstatēja, ka ITD direktore I.Gludīte 2012.gada 9.maijā valsts sekretāra vietniecei - valsts sekretāra pienākumu izpildītājai L.Sīkai, valsts sekretāra vietniecei I.Štālei un izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim iesniegusi dienesta ziņojumu, kurā informējusi, ka ITD pārziņā un atbildībā ir Projekts un tā sekmīga īstenošana. I.Gludīte informējusi, ka 2012.gada 8.maijā saistībā ar Projekta vienošanās grozījumiem Nr.5 no VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Elektroniskās pārvaldes attīstības instrumentu nodaļas juriskonsulta Madara Laura ir saņēmusi elektroniskā pasta vēstuli par Ministrijā 2012.gada 8.maijā plkst.9.00 notikušo sanāksmi par projekta virzību un jautājumu par grozījumu aktualitāti, ka arī informāciju, ka no Ministrijas puses sanāksmē tikai aicināts piedalīties projektu koordinators A.Sviklis. Ņemot vērā, ka būtiski jautājumi par Projekta virzību tiek risināti bez I.Gludītes klātbūtnes, viņa lūdz izvērtēt noņemt no sevis Projekta pārraudzības funkciju un atbildību par Projekta īstenošanu. Tāpat tiek lūgts mainīt atbildīgo par rezolūcijas Nr.01-10/2923 (Par Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.18 31§ noteikto) izpildi, jo tā cieši saistīta ar darbībām, kas tiek veiktas I.Gludītei nezinot un nesaskaņojot ar viņu. Tā kā izglītības un zinātnes ministra birojs iniciēja neatkarīgu ekspertu izvērtējumu Projektam, balstoties uz kuru Ministrija varētu izvērtēt Projektu un sagatavot informatīvo ziņojumu, I.Gludīte informē, ka Ministrijas vadības sēdēs vairākkārtīgi ir uzsvērusi šī jautājuma nozīmīgumu un termiņus, kādi jāievēro IZM informatīvā ziņojuma sagatavošanā. Tāpat I.Gludīte min, ka izpildot valsts sekretāra M.Gruškevica 2012.gada 9.marta rezolūciju Nr.01-20.2/250, Informācijas tehnoloģiju departaments 2012.gada 12.martā iesniedza skaidrojumu par Projekta izvērtējumu. I.Gludīte informē, ka iepirkuma procedūras "Serveru infrastruktūras piegāde, garantijas apkalpošana, izmitināšana datu centrā un atbalsta pakalpojumu sniegšana, lai nodrošinātu Valsts izglītības informācijas sistēmas, portāla skolas.lv un VTIS 2.kārtu pilotdarbināšanu, uzturēšanu un darbību" (2012/6/AK/ERAF), ITD Informācijas sistēmu nodaļas vadītājs A.Mastiņš kā iepirkumu komisijā pieaicinātais eksperts 2012.gada 26.aprīlī ir iesniedzis piedāvājuma atbilstības izvērtējumu, bet vēl joprojām nav pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu, kas ietekmē un rada nopietnus projektu sekmīgas īstenošanas draudus un jau šobrīd ir radījis projektā īstenojamo aktivitāšu aizkavēšanos. Par notiekošo ir informēta arī ministra palīdze I.Grīnfelde, bet skaidrojumi par iepirkuma virzību netiek saņemti, līdz ar to I.Gludīte nevar uzņemties atbildību par iepirkuma kavēšanos un attiecīgi par aktivitāšu īstenošanu projektu ietvaros.

60. Komisija konstatēja, ka izpildot valsts sekretāra vietnieces, valsts sekretāra p.i. L.Sīkas 2012.gada 11.maija rezolūciju sniegt paskaidrojumus par 2012.gada 19.aprīļa rezolūcijas Nr.01-10/2923 (Par Ministru kabineta 2012.gada 03.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.18 31 § noteikto) savlaicīgu neizpildi, valsts sekretāra vietniece I.Štāle 2012.gada 16.maijā sagatavojusi Paskaidrojumu valsts sekretāra vietniecei, valsts sekretāra p.i. L.Sīkai, kurā informēja, ka I.Gludīte 2012.gada 19.janvārī ir sagatavojusi un elektroniski nosūtījusi informatīvo ziņojumu "Ziņojums par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēma (2.kārta)" īstenošanu" izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājai N.Titovai iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes darba kārtībā. No izglītības un zinātnes ministra biroja tika saņemta informācija, ka Ministrija veiks neatkarīgu ekspertu piesaisti, lai izvērtētu Projektu un balstoties uz šo izvērtējumu gatavos Ministrijas viedokli un informatīvo ziņojumu. 2012.gada 14.maijā, izpildot valsts sekretāra vietnieces, valsts sekretāra p.i. L. Sīkas rezolūciju, Informācijas tehnoloģiju departaments elektroniski (uz e-pastiem L.Sīkai, I.Štālei, N.Titovai, A.Sviklim un I.Grīnfeldei) nosūtīja informatīvā ziņojuma "Ziņojums par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēma (2.kārta)" īstenošanu" projektu, kas virzāms izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdē. 2012.gada 15.maija Ministrijas vadības sēdē Informācijas tehnoloģiju departaments informēja par to, ka ir iesniegts izskatīšanai informatīvā ziņojuma projekts un lūdza izglītības un zinātnes ministrijas biroju izskatīt to un ierosināt laiku tā apspriešanai un Ministrijas viedokļa noformulēšanai. Pēc vadības sēdes ITD direktore tika informēta, ka tuvākais iespējamais informatīvā ziņojuma izskatīšanas datums Ministru kabinetā izglītības un zinātnes ministra prombūtnes dēļ varētu būt 2012.gada 22.maijs.

61. Komisija konstatēja, ka ITD direktore I.Gludīte, izpildot valsts sekretāres vietnieces 2012.gada 19.aprīļa rezolūciju Nr.01-10/2923 (Par Ministru kabineta 2012.gada 03 .aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.18 31 noteikto) un valsts sekretāres vietnieces, valsts sekretāra p.i. L.Sīkas rezolūciju Nr.01-20.2/513, 2012.gada 14.maijā nosūtījusi uz e-pastu (L.Sīkai, I.Štālei, N.Titovai, A.Sviklim un I.Grīnfeldei) informatīvā ziņojuma "Ziņojums par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēma (2.kārta)" īstenošanu" projektu, kas virzāms izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdē.

62. ITD direktore I.Gludīte papildinātu informatīvā ziņojuma "Ziņojums par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēma (2.kārta)" īstenošanu" projektu viedokļa saskaņošanai atkārtoti nosūtījusi uz e- pastu (L.Sīkai, I.Štālei, N.Titovai, A.Sviklim un I.Grīnfeldei) 2012.gada 28.maijā. Informatīvajā ziņojumā detalizēti aprakstīta informācija par Projekta nepieciešamību, plānotās darbības, lai nodrošinātu sekmīgu Projektā definēto mērķu sasniegšanu, Projekta finanšu un ekonomiskie rādītāji, Projektā plānoto izdevumu sadalījums, citi Projekta īstenošanas rezultātā plānotie ieguvumi, Projekta atbilstība nozares prioritātei un sekas, kas radīsies, ja Projekts netiks īstenots. I.Gludīte informatīvajā ziņojumā informējusi, ka pieņemot lēmumu pārtraukt projekta īstenošanu, jāņem vērā sekojoši riski:

1) tiek ietekmēta starpsistēmu sadarbība:

a. Valsts izglītības informācijas sistēmā nav iespējams īstenot virkni funkcionālo prasību, līdz ar to sistēmas izstrādātājs nevar pilnībā izpildīt līgumsaistības un projektā netiek pilnvērtīgi īstenotas aktivitātes;

b. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā nav iespējams īstenot virkni funkcionālo prasību, līdz ar to sistēmas izstrādātājs nevar pilnībā izpildīt līgumsaistības un projektā netiek pilnvērtīgi īstenotas aktivitātes;

c. Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana", vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VTAA/001 ietvaros tiks ierobežota iespēja izveidot e-vidi - vienotai izpratnei par nozaru kvalifikāciju struktūru un profesionālās izglītības sasaisti. Projekta ietvaros tiks apgrūtināta iepirkuma procedūras norise, kur iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā ir plānota integrācija ar portālu skolas.lv. Iepirkuma procedūras ietvaros līdz 2012.gada jūnija sākumam ir jāpieņem lēmums par pretendenta izvēli;

2) tiek ietekmēta iespēja informācijas sistēmu ieviešanai un uzturēšanai nodrošināt tehnisko infrastruktūru. IZM ir izsludinājusi atklātu konkursu „Serveru infrastruktūras piegāde, garantijas apkalpošana, izmitināšana datu centrā un atbalsta pakalpojumu sniegšana, lai nodrošinātu Valsts izglītības informācijas sistēmas, portāla www.skolas.lv un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārtu pilotdarbināšanu, uzturēšanu un darbību", identifikācijas Nr. IZM 2012/6/AK/ERAF. Tā kā iegādājamās infrastruktūras tehniskā arhitektūra ir balstīta uz trīs informācijas sistēmu savstarpēji integrētu risinājumu darbināšanas un uzturēšanas principiem, tad neīstenojot vienu no projektiem ir nepieciešams pārplānot infrastruktūras tehniskā arhitektūru;

3) nenodrošinot tehnisko infrastruktūru tiek ietekmēta Valsts izglītības informācijas sistēmas un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas izstrādes līgumsaistību izpilde, jo saskaņā ar augstāk minēto izstrādes līgumu kalendārajiem plāniem, 2012.gada jūnijā un jūlijā ir plānota sistēmu ieviešana pilotdarbināšanā, ko nav iespējams īstenot, jo IZM nevar nodrošināt nepieciešamo, līgumos definēto tehnisko infrastruktūru;

4) pārtraucot projekta īstenošanu, no valsts budžeta ir jāsedz sekojoši līdz 2012.gada 25.maijam no projekta finanšu līdzekļiem veikti maksājumi:

Izmaksu sadalījums atbilstoši noslēgtajam līgumam Visi attiecināmie izdevumi kopā, Ls Visi

neattiecināmie izdevumi kopā, Ls

1. Projekta sagatavošanas izmaksas 300 000,00

1.1. Pakalpojuma līgumu izmaksas kopā 300 000,00

1.1.1. Priekšizpētes veikšana 60 000,00

1.1.2. Tehniskā projekta izstrāde 240 000,00 12 371,04

2. Valsts informācijas sistēmu izveide, attīstība un integrācija 783 965,30

2.1. Pakalpojuma līguma izmaksas 625 716,79

2.1.1. Skolu portāla attīstība un elektronisko pakalpojumu izstrāde 625 716,79

2.1.1.1. Tehniskās specifikācijas izstrāde (programmatūrai) 83 240,00

2.1.1.2. Programmatūras izstrāde (avanss) 369 777,12

2.1.1.3. Konsultācijas projekta plānošanas, pārvaldības, risku, kvalitātes un problēmu vadības jomās 172 699,67

2.2. Standartprogrammatūras licenču iegāde 158 248,51

3. ĪKT aparatūras un iekārtu, izņemot gala lietotāju infrastruktūras, iegāde projekta ietvaros izveidotas vai attītītas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai 12 133,88

3.1. Pakalpojuma līguma izmaksas 12 133,88

3.1.1. Tehniskās specifikācijas izstrāde (infrastruktūrai) 12 133,88

3.2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izmaksas kopā

5.2.1. Serveru ar programmatūru un papildus aprīkojumu iegāde

3.2.2. Datu centra izvietošanas un uzturēšanas pakalpojumi

4. Pārējās attiecināmās izmaksas kopā 1 262,86

4.1. Informācijas un publicitātes izmaksas 1 262,86

4.1.1. Pakalpojuma līguma izmaksas 1 262,86

4.1.1.1. Publicitātes pasākumi 1 262,86

5. Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 3% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)

6. Neattiecināmās izmaksas 66 200,00

6.1. Administratīvie izdevumi 66 200,00

Attiecināmie izdevumi - kopā 1 097 362,04 78 571,04

63. Komisija konstatēja, ka 2012.gada 28.maijā no informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādātāja A/S "Datorzinību centrs" saņemta vēstule "Par serveru infrastruktūras iepirkuma norises radītajiem riskiem ERAF finansētā līguma "Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrāde un ieviešana" realizācijai" adresēta izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim, kurā norādīts, ka sistēmas testēšanai, pilotdarbināšanai un pilna apjoma ekspluatācijai nepieciešamo serveru infrastruktūru nodrošina Ministrija. Tāpat A/S "Datorzinību centrs" vēstulē minēja, ka jau 2011 .gada jūlijā Projekta pārvaldības plānā kā viens no iespējamiem riskiem tika norādīta atkarība no infrastruktūras pieejamības. A/S "Datorzinību centrs" vērsa uzmanību, ka Ministrijai nenodrošinot serveru infrastruktūru, nebūs iespējams veikt pilotdarbināšanu - pēc jūlija vidus tās veikšanai vairs nebūs pieejama pagaidu testa vide un vēl nebūs pieejama produkcijas vide. Šādā gadījumā kopumā var tikt apdraudēta Projektā noteikto mērķu sasniegšana, atstājot ietekmi ar uz daļu no Valsts izglītības informācijas sistēmas un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas projektos plānotās funkcionalitātes.

64. Komisija konstatēja, ka 2012.gada 29.maijā izdota valsts sekretāra vietnieces, valsts sekretāra p.i. L.Sīkas rezolūcija Nr.01-20.2/576 ar lūgumu papildināt informatīvā ziņojuma "Ziņojums par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēma (2.kārta)" īstenošanu" projektu ar informāciju, kurā izvērtēti Projekta turpmākās attīstības varianti - Projekts tiek īstenots bez izmaiņām; Projekts tiek pārtraukts; Projekta īstenošanā tiek veiktas izmaiņas atbilstoši pašreizējo vajadzību un tirgū pieejamo piedāvājumu apkopojumam un analīzei.

65. Sagatavojot informatīvo ziņojumu "Ziņojums par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēma (2.kārta)" īstenošanu un risku novēršanu" (Ministru kabineta 2012.gada 03 .aprīļa sēdes protokollēmums Nr.18 31§), rezolūcija Nr.01- 20.2/576 izpildīta 2013.gada 23.oktobrī.

66. Komisija konstatēja, ka ITD direktore I.Gludīte 2012.gada 31.maijā valsts sekretāra vietniecei, valsts sekretāra p.i. S.Sidiki, valsts sekretāra vietniecei L.Sīkai, valsts sekretāra vietniecei I.Stālei un izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim ir iesniegusi dienesta ziņojumu, kurā informēja, ka 2012.gada 9.maijā valsts sekretāra vietniecei, valsts sekretāra p.i. L.Sīkai, valsts sekretāra vietniecei I.Stālei un izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim iesniegusi dienesta ziņojumu par Projekta gaitu un tā īstenošanas problēmām. Tāpat I.Gludīte informēja, ka 2012.gada 29.maijā iesniegusi saskaņošanai informatīvo ziņojumu "Ziņojums par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēma (2.kārta)" īstenošanu" un saņēmusi L.Sīkas rezolūciju Nr.01-20.2/576 izvērtēt Projekta turpmākās attīstības variantus. Rezolūcijas izpildes termiņš bija 2012.gada 4.jūnijs. I.Gludīte informēja, ka informatīvajā ziņojumā aprakstījusi nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu sekmīgu Projekta īstenošanu, kā arī norādījusi riskus un zaudējumus projekta pārtraukšanas gadījumā. I.Gludīte norādīja, ka ir neiespējami 3 darba dienu laikā veikt tirgū pieejamo piedāvājumu apkopojumu un analīzi un ka līguma ar A/S "Datorzinību centrs" izpildes gaitā tika precizētas pašreizējās vajadzības, tādēļ nav objektīva pamata teikt, ka Projekta ietvaros izstrādājamā funkcionalitāte nav aktuāla. I.Gludīte norādīja, ka lēmums par projekta turpmāko gaitu un Ministrijas pozīciju, kura tiek prezentēta Ministru kabinetā, ir jārisina Ministrijas izveidotai lemtspējīgai darba grupai. Vienlaikus I.Gludīte informēja, ka vēl joprojām nav noslēgusies iepirkuma procedūra par serveru infrastruktūras iegādi un norādīja, ka tas rada projektu īstenošanas draudus un jau uz ziņojuma sagatavošanas brīdi ir radījis projektā īstenojamo aktivitāšu aizkavēšanos. I.Gludīte informēja, ka 2012.gada 22.maija sanāksmē par serveru iepirkumu L.Sīka rezumēja, ka iepirkuma procedūras ietvaros lēmums netiks pieņemts līdz brīdim, kamēr Ministru kabinetā netiks pieņemts lēmums par

Projekta turpmāko gaitu. I.Gludīte informēja, ka Ministrijas atbildīgajām amatpersonām informatīvo ziņojumu "Ziņojums par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitates "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēma (2.kārta)" īstenošanu" ir nosūtījusi 2012.gada 19.janvārī, 2012.gada 14.maijā un 2012.gada 29.maijā un nav saņēmusi ne komentārus, ne aicinājumu uz sarunu no vadības puses līdz 2012.gada 29.maijam, kad saņēma L.Sīkas rezolūciju. Tāpat I.Gludīte informēja, ka patreizējā situācijā, atbildot uz 2012.gada 28.maijā no informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādātāja A/S "Datorzinību centrs" saņemto vēstuli "Par serveru infrastruktūras iepirkuma norises radītajiem riskiem ERAF finansētā līguma "Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrāde un ieviešana" realizācijai", Ministrija pēc 2012.gada 23 .jūlija nevarēs nodrošināt nepieciešamo tehnisko infrastruktūru. I.Gludīte informēja, ka ir darījusi visu, lai veicinātu projektu virzību un aicina Ministrijas vadību atbilstoši rīkoties, lai nodrošinātu projektu sekmīgu īstenošanu.

67. Komisija konstatēja, ka 2012.gada 11.jūnijā VARAM ar vēstuli Nr.14-6/9041 "Par komercdarbības atbalstu" lūdza Ministrijai sniegt informāciju par komersantu piesaistīšanas Projektam tiesisko atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma noteikumiem. 2012.gada 12.jūnijā I.Štāle darba uzdevumu izpildi nodevusi E.Martinsonam, kurš to deleģējis R.Kārkliņam. Tāpat I.Štāle darba uzdevumu izpildi 2012.gada 26.jūnijā nodevusi I.Gludītei (sagatavot atbildi). Atbilde uz VARAM vēstuli sagatavota 2012.gada 6.novembrī.

68. Komisija konstatēja, ka 2012.gada 26-jūlijā Ministrijā saņemta VARAM vēstule Nr. 14.18-1 e/10920 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas IKT projektu turpmāku īstenošanu", kurā VARAM vērsa uzmanību, ka nav izpildīts Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.18, 31 § 2.punktā Ministrijai noteiktais uzdevums. VARAM lūdza Ministriju līdz 2012.gada 9.augustam sniegt informāciju par to, vai ir paredzēta Projekta īstenošanas pārtraukšana.

69. Komisija konstatēja, ka 2012.gada 23.augustā FM kā vadošā iestāde ar vēstuli Nr.16- 06/5485 "Par ERAF projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)M un "Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta" izdevumu deklarēšanas apturēšanu" informēja Ministriju, ka lūgusi Valsts kasi apturēt izdevumu turpmāku deklarēšanu. Vadošā iestāde šādu lēmumu pieņēma, ņemot vērā zināmos faktus un ilgstoši neskaidro situāciju, kas radīja bažas par Projektu sekmīgu turpmāko īstenošanu. Tāpat vēstulē tiek atzīmēts, ka Ministrija nav sniegusi atbildi uz VARAM 2012.gada 26.jūlija vēstuli Nr. 14.18-1 e/10920.

70. Komisija konstatēja, ka Ministrija 2012.gada 20.augustā nosūtījusi vēstuli Nr.01- 10/3598 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas IKT projektu turpmāku īstenošanu" VARAM, ar kuru informē, ka Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2013.gada 1.aprīlim un šobrīd tiek lemts par nepieciešamajām izmaiņām Projekta aktivitātēs, lai nodrošinātu Projekta ilgtspēju un nodrošinātu labāku sasaisti ar pārējām informācijas sistēmām. Minēto vēstuli sagatavojusi I.Kampāne, bet parakstījusi L.Sīka. Vēstuli nav vizējis ne NFD direktors, ne tā vietnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos.

71. Saskaņā ar 2012.gada 18.jūnija NFD reglamentu Nr.12 "Nodrošinājuma un finanšu departamenta reglaments", NFD kompetencē ir koordinēt nacionāla un starpvalstu mēroga izglītības informatizācijas projektu izstrādi (14.50.apakšpunkts), veikt Ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras attīstības plānošanu (14.52.apakšpunkts), koordinēt un īstenot Valsts izglītības un informācijas sistēmas attīstību un pilnveidi (14.54.apakšpunkts).

72. Projekta vadītājs J.Bēniķis 2012.gada 22.oktobrī valsts sekretāra vietniecei, valsts sekretāra p.i. L.Sīkai sagatavojis dienesta ziņojumu, kurā ir informējis par Projekta izpildes gaitu. J.Bēniķis ir informējis, ka līdz Projekta noslēgumam:

Jāpieņem 1.posma nodevumus un jāveic 2012.gada 1.augustā iesniegtā rēķina apmaksa. Termiņš - 2012.gada 10.oktobris.

Jāuzsāk pilotdarbināšanu, izmantojot serveru infrastruktūru, kuru Izpildītājs ir piedāvājis nodrošināt no savas puses līdz 2013.gada martam. Termiņš - 2012.gada 15.oktobris.

No Ministrijas puses nodrošināt visas nepieciešamās atļaujas un darbības, kas vajadzīgas, lai realizētu integrāciju starp Projekta pilotdarbināšanas vidi, VIIS un VPIS. Termiņš-2012.gada 10.oktobris.

Jāveic sistēmas 2.prioritātes prasību realizācijas akcepttestēšanu. Termiņš - 2012.gada 2 5.oktobris.

Jāizskata atlikušos 2.posma nodevumus pēc to iesniegšanas no Izpildītāja puses. Termiņš - 2012.gada 1.novembris.

Jāveic vismaz 53 skolu pārstāvju apmācību, lai sasniegtu Projektā kopumā paredzēto indikatoru - 255 apmācīti skolu administratori. Termiņš - 2012.gada 1.novembris.

Ministrijai jānosaka atbildīgos par portāla publiskās daļas informācijas sagatavošanu un panākt vienošanos ar Izpildītāju par satura ievietošanas tehnisko darbu veikšanu pilotdarbināšanas periodā. Termiņš - 2012.gada 24.oktobris.

Jāinformē elektronisko žurnālu "E-klase" un "Mykoob" izstrādātājus par pilotdarbināšanas uzsākšanu un sniegt tiem nepieciešamo Skolu portāla tehnisko informāciju datu apmaiņas saskarņu realizācijai elektronisko žurnālu programmatūrā. Izstrādāt un iesniegt izstrādātājiem vienošanās projektu par sadarbības modeli datu apmaiņai starp Projektu, VIIS un VPIS un elektroniskajiem žurnāliem. Termiņš - 2012.gada 1.novembris.

J.Bēniķis ir norādījis, ka attiecībā uz sistēmas funkcionalitāti, kas līdz 2012.gada 1.novembrim nav pilnībā ieviešama, jo nav pabeigtas saistītās izstrādes VIIS un VPIS ietvaros, jāuzliek Izpildītājam par pienākumu garantijas uzturēšanas ietvaros veikt nepieciešamos darbus, kas var būt nepieciešami Skolu portāla un iepriekšminēto sistēmu funkcionalitātes sadarbības nodrošināšanai. Vienlaikus, nepieciešams veikt pasākumus, lai uzsāktu iepirkuma procedūru serveru infrastruktūras iegāde vai nomai sistēmas produkcijas ekspluatācijas uzsākšanai pēc pilotdarbināšanas beigām. Tāpat ziņojumā ir uzskaitītas nepieciešamās publiskās aktivitātes Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas popularizēšanai.

73. Komisija konstatēja, ka Ministrija 2012.gada 6.novembrī sagatavojusi vēstuli Nr.01- 10/4840 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas IKT projektu turpmāku īstenošanu", kas adresēta VARAM, Finanšu ministrijai un Aģentūrai (atbilde uz vēstulēm Nr.14.18- le/10920 un Nr.14-6/9041). Vēstulē norādīts, ka ir veikta virkne pasākumu, lai panāktu Projekta īstenošanas pabeigšanu iepriekš noteiktajā termiņā, tai skaitā, informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas pabeigšana līdz 2012.gada 16.novembrim. Ministrija informēja, ka uz vēstules sagatavošanas brīdi nesaskata apdraudējumu Projekta realizācijas pabeigšanai plānotajā termiņā un apjomā. Tāpat Ministrija informēja, ka nesaskata iespējamās Projekta realizācijas pretrunas ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normām. Vēstuli sagatavojis J.Bēniķis (dokumenta vēsturē kā sagatavotājs norādīts A.Zupa), bet parakstījusi L.Sīka (saskaņotāji - I.Kalniņš, S.Batare).

74. Komisija konstatēja, ka Ministrija 2012.gada 8.novembrī sagatavojusi vēstuli Nr.01- 10/4886 "Par ERAF projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta" izdevumu deklarēšanas apturēšanu", kas adresēta Finanšu ministrijai, VARAM un Aģentūrai. Ministrija vēstulē informēja, ka Projektā ir tikusi veikta virkne pasākumu, lai panāktu Projekta īstenošanas pabeigšanu iepriekš noteiktajā termiņā. Tāpat Ministrija vēstulē minēja, ka nesaskata apdraudējumu Projekta realizācijas pabeigšanai plānotajā termiņā un apjomā. Vēstuli sagatavojis J.Bēniķis (dokumenta vēsturē kā sagatavotājs norādīts A.Zupa), bet parakstījusi L.Sīka (saskaņotāji - I.Kalniņš, S.Batare),

75. Komisija konstatēja, ka 2012.gada 13.novembra Ministru kabineta sēdē (protokollēmums Nr.64 44.§) (turpmāk - protokollēmums) tika izskatīts VARAM kā par Eiropas Savienības fondu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes īstenošanu atbildīgās iestādes sagatavotais informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu" (turpmāk - ziņojums), kurā sniegts minētās apakšaktivitātes projektu izvērtējums. Atbilstoši ziņojumam, Ministrijas īstenotais darbības programmas Projekts tika identificēts kā Projekts ar augstu īstenošanas un ieviešanas risku. Saskaņā ar protokollemuma 2.punktu Ministrijai jāsniedz informācija Ministru kabinetam par rīcību attiecībā uz Projekta turpmāko īstenošanu vai pārtraukšanu un par turpmāko rīcību, lai novērstu risku, ka Projekta īstenošana pārsniedz Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu" noteikto termiņu. Protokollēmuma 3.punktā Ministrijai tika dots uzdevums Projekta īstenošanai nodrošināt atbilstošu Projekta vadības kapacitāti un lai nodrošinātu visu savstarpēji saistīto projektu integrētu vadību.

76. Komisija konstatēja, ka saskaņā ar 2012. gada 13. novembra protokollēmuma 2. un 3.punktā noteikto, IZM ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu „Ziņojums par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)", „Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)" un „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta" īstenošanu un risku novēršanu"".

77. Saskaņā ar valsts sekretāra p.i. L.Sīkas 2012.gada 21.novembra rezolūciju Nr.01- 04.1/9113, Ministru kabineta sēdes protokola Nr.64 44.paragrāfa 2.punkts nodots izpildei

S.Batarei (darbam un izpildei), 2012.gada27.novembr!ir S.Batares rezolūcijaI.Kalniņam (darbam un izpildei), tāpat 2012.gada 27.novembrT ir I.Kalniņa rezolūcija J.Bēniķim (lūdzu atbilstošu tālāku rīcību), 3.punkts nodots izpildei A.Sviklim, savukārt 2012.gada 22.novembrī S.Batare rezolūcijas izpildi nodevusi A.Sviklim (darbam un izpildei), bet 2012.gada 23 .novembrī I.Kalniņš rezolūcijas izpildi nodevis A.Zupam (sagatavot priekšlikumus). Izpildes termiņš rezolūcijām ir 2012.gada 27.novembris, bet rezolūcijas izpildītas pilnā apmērā 2013.gada 23.oktobrī, iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā Informatīvo ziņojumu "Ziņojums par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un „Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)" īstenošanu un risku novēršanu".

78. Komisija secināja, ka izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis 2012.gadā saprātīgā termiņā nav pieņēmis lēmumu par Projekta īstenošanas turpināšanu vai pārtraukšanu (nav izpildīts Koalīcijas partneru darba grupas sanāksmē par ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem ministrijai dotais uzdevums - informēt par turpmākajiem risinājumiem 2012.gada 24.janvāra Ministru kabineta sēdē, nav izpildīts Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa MK sēdes protokollemums, kas uzdod šo informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2012.gada 8.maijam), jo atbildīgajām ministrijas amatpersonām un pieaicinātajiem ekspertiem bija atšķirīgi viedokļi par projektā izvēlēto IT risinājumu lietderību un projekta pārtraukšanas ietekmi uz diviem saistītajiem projektiem (VTIS un VPIS).

VI Īstenotā Projekta sasniegto rezultātu izvērtējums un pieņemšanas — nodošanas aktu parakstīšana

79. Komisija konstatēja, ka A/S "Datorzinību centrs" vēstulēs Ministrijai vairākkārt norādījusi uz riskiem, kuru dēļ var tikt apdraudēta Projekta sekmīga ieviešana. A/S "Datorzinību centrs" 2012.gada 23 .maija vēstulē Nr.2-1-10/34 "Par serveru infrastruktūras norises radītajiem riskiem ERAF finansētā līguma "Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrāde un ieviešana" realizācijai" (Ministrijā reģ. 2012.gada 28.maijā, Nr.01- 17/4097) ministram R.Ķīlim vērsa uzmanību, ka atbilstoši konkursa tehniskajai specifikācijai sistēmas testēšanai, pilotdarbināšanai un pilna apjoma ekspluatācijai nepieciešamo serveru infrastruktūru nodrošina Ministrija, lai to izmantošanu testēšanas nolūkā A/S "Datorzinību centrs" varētu uzsākt no 2011.gada 1.septembra un produkcijas serveri būtu pieejami ne vēlāk kā 2012.gada 2.janvārī. Saskaņā ar komisijas rīcībā esošo informāciju, nepieciešamais iepirkuma konkurss izsludināts tikai 2012.gada 30.janvārī (pēc risku izvērtējumā norādītā termiņa). Papildus minētajam vēstulē norādīts, ka A/S "Datorzinību centrs", lai mazinātu Projekta norises kavējumus, deva piekrišanu akcepttestēšanas veikšanai uz Ministrijas piedāvātās pagaidu testa vides (tās parametri ievērojami vājāki par nepieciešamajiem un neļauj testēšanu veikt pilnā apmērā), kā arī veica skolu administratoru apmācību uz A/S "Datorzinību centrs" nodrošinātiem serveriem. Ministrijas kavēšanās lēmuma pieņemšanā par serveru iepirkuma rezultātiem kopumā apdraudēs Projekta mērķu sasniegšanu, atstājot ietekmi arī uz daļu VIIS un VPIS projektos plānotā funkcionalitātes. Saskaņā ar ministrijas lietvedības sistēmā pieejamo informāciju, dots uzdevums steidzami rīkoties (R.Ķīlis, M.Gruškevics, I.Štāle, I.Gludīte).

Uzdevums izpildīts 2013.gada 4.oktobri. 2012.gada 31.maija I.Gludīte ir iesniegusi dienesta ziņojumu Nr.01-20.3/587 (ziņojums Ministrijas lietvedības sistēmā nav pieejams).

80. A/S "Datorzinību centrs" 2012.gada 1 .augusta vēstulē Nr.2-1 -10/44 "Par ārēju atkarību ietekmi uz Skolu, portāla 2.kārtas informācijas sistēmas 2.prioritātes funkcionalitātes izstrādes un ieviešanas gaitu" (Ministrijā reģ. 2012.gada 1.augustā, Nr.01-17/5993), 2012.gada 21.augusta vēstulē Nr.2-1-10/53 "Par ārēju atkarību ietekmi uz Skolu portāla 2.kārtas informācijas sistēmas 2.prioritātes funkcionalitātes izstrādes un ieviešanas gaitu" (Ministrijā reģ. 2012.gada 22.augustā, Nr.01-17/6523) vērsa uzmanību uz sistēmu portāla www.skolas.lv un VIIS2 savstarpējās integrācijas problēmām, nepieciešamo funkcionalitāšu un ar to saistītās dokumentācijas piegādes datumu noteikšanu, nepieciešamo informāciju par pilotdarbināšanas norisi, kā neesamības rezultātā ir no A/S "Datorzinību centrs" neatkarīgu iemeslu dēļ apdraudēta portāla skolas.lv izmantošana izglītības iestādēs, sākot no 2012./2013.mācību gada. Vēlāk, projekta progresa pārskatos un vēstulēs (2012.gada 24.septembra vēstulē), A/S "Datorzinību centrs" atkārtoti informēja par Projektā pastāvošajiem apstākļiem, turpinoties pastāvošajai situācijai.

81. Ministrija 2012.gada 15.novembra atbildes vēstulē (parakstījusi - S.Batare, saskaņojis I.Kalniņš, Ministrijas lietvedības sistēmā sagatavotājs ir A.Zupa, bet vēstulē kā sagatavotājs norādīts J.Bēniķis) Nr.01-07/5019 "Par Skolu portāla 2. kārtas informācijas sistēmas projekta norises gaitu un projekta tālāku virzību", informē A/S "Datorzinību centrs", ka sākot no 2012.gada 2.oktobra Skolu portāla 2.kārtas informācijas sistēmas projektu vada J.Bēniķis, kas ir pasūtītāja nozīmētais pārstāvis atbilstoši līguma 6.2.punktam un ka Ministrija augstu novērtē A/S "Datorzinību centrs" piedāvājumu izvietot sistēmu pilotdarbināšanas laikā datu centrā, izmantojot A/S "Datorzinību centrs" serveru infrastruktūru līdz 2013.gada martam. No Ministrijas puses tiks nodrošinātas visas nepieciešamās atļaujas un darbības, lai realizētu integrāciju starp Skolu portāla 2. kārtas pilotdarbināšanas vidi, VIIS un VPIS. Vienlaikus tiks veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai uzsāktu iepirkumu procedūru serveru infrastruktūras iegāde vai nomai sistēmas produkcijas ekspluatācijas uzsākšanai pēc pilotdarbināšanas beigām. Līdz šī gada 2.novembrim tiks apzināti un uz mācībām uzaicināti vismaz 53 skolu pārstāvji, lai sasniegtu projektā kopumā paredzēto indikatoru - 255 apmācīti skolu administratori. Apmācību grafiks jāsaskaņo ar projekta vadītāju.

Tā kā līguma beigu datums ir 2012.gada 16.novembris, tad sistēmas garantijas uzturēšanas ietvaros būs jāveic nepieciešamie darbi, lai nodrošinātu tās sistēmas funkcionalitātes, kas līdz 2012.gada 1.novembrim nav pilnībā ieviešamas, jo nav pabeigtas saistītās izstrādes VIIS un VPIS, lai nodrošinātu Skolu portāla un iepriekšminēto sistēmu funkcionalitātes sadarbību.

82. Komisija konstatēja, ka 2012.gada l.augustā no Ministrijas puses Projekta vadītāja I.Jurkāna personā un no A/S "Datorzinību centrs" puses AĶikāna personā ir parakstīts "Slēdziens par 1.posma funkcionalitātes akceptējamo versiju un tālāk veicamajām darbībām". Slēdzienā minēts, ka 1.prioritātes funkcionalitāte ir uzskatāma par akceptētu un sistēma ir nododama pilotdarbināšanā.

83. 2012.gada 1.augustā Ministrijā saņemts A/S "Datorzinību centrs" rēķins Nr.DT-182/2012 (maksājums 40% apmērā no finanšu piedāvājuma pozīciju 1. un 3. kopsummas), kuru 2012.gada 12.oktobn pieņēmis I.Bēniķis, bet vizējuši R.Kalvāns, I.Kalniņš, A.Zupa, A.Mastiņš, S.Batare un projekta vadītājs I.Jurkāns. 2012.gada 28.decembrī ar rezolūciju "Apmaksāt" rēķinu vizējusi valsts sekretāra p.i. E.Papule.

84. Komisija konstatēja, ka 2012.gada 30.jūlijā Projekta koordinators A.Sviklis Ministra birojam (I.Grīnfeldei) nosūtījis e-pasta vēstuli, kurā informē, ka 2012.gada 30.jūlijā Ministrijas valsts sekretāra p.i. L.Sīkai iesniedzis vēstuli (vēstule "Par noslēgtā Līguma ar A/S „Datorzinību centrs" izpildi" pievienota e-pasta pielikumā). Pēc Ministrijas IKT resora vadītāja Komisijai sniegtās mutiskās informācijas, vēstule "Par noslēgtā Līguma ar A/S „Datorzinību centrs" izpildi" Ministrijas valsts sekretāra p.i. L.Sīkai iesniegta 2012.gada 30.jūlijā. Vēstules sagatavotāji Projekta vadītājs I.Jurkāns un Projekta koordinators A.Sviklis vēstulē informē, ka 2012.gada 24.maijā ITD direktorei Inesei Gludītei tika iesniegts ziņojums „Par noslēgtā Līguma ar A/S „Datorzinību centrs" izpildi", informējot par būtiskām novirzēm no Līguma ietvaros saskaņotā kalendārajā plānā paredzēto darbu izpildes grafika. Tāpat vēstulē ir aprakstīta Projekta īstenošanas gaita laika periodā no 2012.gada 25.maija līdz 2012.gada 27jūlijam, kā arī ir aicinājums izvērtēt, vai šajā gadījumā:

- ir piemērojams Līguma noteiktais par līgumsoda piemērošanu Izpildītājam;

- ir piemērojama Līguma noteiktais līguma izbeigšanas gadījums;

- konstatējams, ka termiņu kavējums ir radies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un bijis saistīts ar trešo pušu programmatūras izstrādātāju un tādejādi Līgumā paredzētās sankcijas nav piemērojamas.

Tāpat Projekta vadītājs I.Jurkāns un Projekta koordinators A.Sviklis Projekta turpmāko aktivitāšu plānošanai, lūguši informēt par Ministrijas nostāju šajā jautājumā.

85. Komisija konstatēja, ka 2012.gada 12.oktobrī no Ministrijas puses Projekta vadītāja J.Bēniķa personā un no A/S "Datorzinību centrs" puses A.Ķikāna personā ir parakstīts "Akcepttestēšanas pārskats", kurā ir uzrādīts kļūdu saraksts ar 11 kļūdām (3. un 4.prioritāte). 2011.gada 29.aprīļa Līgumā Nr1-28/65 "Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrāde un ieviešana" fiksēto pieļaujamo kļūdu skaits ir pieļaujams robežās līdz 15.

86. Komisija konstatēja, ka pieņemšanas un nodošanas aktu 2012.gada 16.novembrī no izstrādātāja A/S "Datorzinību centrs" puses parakstījis valdes priekšsēdētājs A.Ķikāns un 2012.gada 17.decembrī no pasūtītāja (Ministrija) puses parakstījis NFD direktora vietnieks juridiskajos jautājumos E.Martinsons (vizējuši I.Kalniņš, A.Zupa un A.Mastiņš). Parakstītais pieņemšanas un nodošanas akts formāli apliecina portāla skolas.lv 2.kārtas izstrādes pabeigšanu.

87. 2012.gada 16.novembrī Ministrijā saņemts A/S "Datorzinību centrs" rēķins Nr.DZC 121047 (gala maksājums no finanšu piedāvājuma pozīciju 1. un 3. kopsummas), kuru 2012.gada 17.decembrī iespējams ir pieņēmis I.Bēniķis (grūti atšifrējams paraksts), bet vizējuši LKalniņš, A.Zupa, A.Mastiņš un E.Martinsons. 2012.gada 28.decembrī ar rezolūciju "Apmaksāt" rēķinu vizējusi valsts sekretāra p.i. E.Papule.

Saskaņā ar 2012.gada 2.oktobra līgumu Nr.09-17/168, Projekta vadītājs J.Bēniķis ir izbeidzis darba attiecības ar Ministriju ar 2012.gada 2.decembri.

88. Komisija secināja, ka no 2012.gada 6.decembra līdz 2013.gada 31.martam projekta vadītājs ir NFD vecākais referents A.Zupa, kura vīza ir arī uz rēķina Nr.DZC 121047.

89. Komisija konstatēja, ka atbildīgā iestāde (VARAM) 2012.gada 13.decembrī veica funkcionalitātes pārbaudi Projekta īstenošanas vietā un 2012.gada 20.decembra vēstulē Nr.l4.18-le/16534 informēja Ministriju, ka pārbaudes rezultāts ir pozitīvs un pārbaudes ietvaros gūta pārliecība, ka www.skolas.lv Projekta galvenie un sarežģītākie posmi ir pabeigti, tādejādi praktiski zudis risks pabeigt Projektu noteiktajos termiņos.

90. Komisija konstatēja, ka, balstoties uz atbildīgās iestādes sniegto informāciju, FM 2012.gada 21.decembra sanāksmē pieņēma lēmumu (protokols 16-05/33) Valsts kasei atjaunot maksājumu un izdevumu deklarēšanu un Aģentūrai atsākt maksājumu pieprasījumu apstiprināšanu (FM 2012.gada 27.decembra vēstule Nr. 16-06/8199).

91. Komisija konstatēja, ka infrastruktūra tika iegādāta 2013. gada 15.martā un veikta tās konfigurēšana. Sistēmas uzstādīšana produkcijas vidē tika veikta jau pēc Projekta pabeigšanas un visu konfigurēšanas darbu veikšanas.

92. Komisija konstatēja, ka saskaņā ar 2013.gada 27.martā iesniegto SIA "DPA" nodevumu "Skolu portāla 2.kārtas akcepttestēšanas rezultāti", akcepttestu laikā tika reģistrēti 323 incidenti sadalījumā pa prioritātēm (1.prioritāte - 2, 2.prioritāte - 92, 3.prioritāte - 182 un 4.prioritāte - 47 incidenti). Visi reģistrētie incidenti tika reģistrēti kļūdu pieteikumu reģistrā un saskaņā ar Sistēmas izstrādes līguma tehnisko specifikāciju Piegādātājam jānodrošina 12 mēnešu garantijas periods, skaitot no Sistēmas nodošanas datuma (nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža). Sistēmas garantijas uzturēšanas ietvaros Piegādātājam bez papildu samaksas jānovērš Sistēmas darbības traucējumi un defekti, ja tādi tiek atklāti (pirmās, otrās, trešās un ceturtās kategorijas kļūdas).

93. 2013.gada 26.augusta vēstulē Nr. 1-7/37 "Par portāla Skolas.lv ieviešanas gaitu", kas adresēta Ministrijas valsts sekretārei S.Liepiņai, A/S "Datorzinību centrs" norādīja, ka: "tuvojoties jaunā mācību gada sākumam, pie mums kā portāla Skolas.lv izstrādātāja vēršas izglītības iestāžu pārstāvji, vaicājot par iespēju uzsākt portāla izmantošanu savām vajadzībām. Saziņas procesā ar skolām ir nācies konstatēt, ka vēršoties Ministrijā tām neizdodas saņemt nepieciešamo informāciju, jo no Ministrijas puses nav pieejama neviena atbildīgā persona ar Skolas.lv izmantošanu saistītajos jautājumos, kā arī, šobrīd nav arī projekta vadītāja. Tā kā sistēmas ekspluatācija un piekļuves tiesību administrēšana ir IZM pārziņā, arī mēs kā izstrādātājs nevaram skolām sniegt tām nepieciešamo informāciju par pakalpojumu pieejamību vai tehniski piešķirt tām piekļuves iespējas portālam.

Skolas izrāda interesi par dažādām portāla piedāvātajām iespējām, ar kurām skolu pārstāvji tika iepazīstināti 2012.gadā notikušo administratoru apmācību laikā. Portālā ir pieejami noderīgi resursi, ar kuru palīdzību skolas var būtiski atvieglot savas ikdienas administratīvo darbu, automātiski veidojot stundu sarakstus - tas ir īpaši būtiski, uzsākot jauno mācību gadu. Skolotājiem ir svarīgi piekļūt digitālajai mācību resursu bibliotēkai un izmantot portālā esošos e-mācību rīkus, lai atvieglotu mācību nodarbību sagatavošanas un norises procesu. Portāla ietvaros skolas vēlas arī veidot un darbināt arī savas mājas lapas - šis pakalpojums ir nozīmīgs skolām, kurām finansiālu vai tehnisku apsvērumu dēļ nav citu iespēju mājas lapu uzturēšanai. Diemžēl, bez pietiekamas informācijas par portāla izmantošanas uzsākšanas veidu un bez skolu informatīvā atbalsta, Skolas.lv ieviešana ir ļoti apgrūtināta.

Tādēļ, portāla ieviešanas procesa uzlabošanai piedāvājam palīdzību saziņas procesā ar skolām, sniedzot tām Ministrijas saskaņotu sākotnējo informāciju un novirzot skolas pie konkrētām Ministrijas kontaktpersonām, kuras sniegtu atbalstu skolām portāla lietošanā. Piedāvājam arī nodrošināt šīm personām nepieciešamo apmācību par portāla iespējām un tā izmantošanas galvenajiem veidiem.".

A/S "Datorzinību centrs" lūdza Ministriju iespējami īsākā laikā noteikt atbildīgās personas Ministrijā komunikācijai ar skolām un atbalsta pakalpojumu sniegšanai portāla Skolas.lv ieviešanā un lietošanā.

94. Saskaņā ar Ministrijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) resora Komisijai sniegto informāciju, SIA "DPA" veiktās akcepttestēšanas rezultāti on¬line režīmā bija pieejami A/S "Datorzinību centrs", kas, atbilstoši 2011.gada 29.aprīļa līgumam Nr. 1-28/65, ir veikusi SIA "DPA" reģistrēto kļūdu pieteikumu novēršanu garantijas perioda ietvaros. Iepriekš minēto netieši apliecina SIA "Ernst&Young" 2013.gada 7.jūnija vēstulē (saņemta Ministrijā 2013.gada 11.jūnijā reģ. Nr.01- 07.1.5./4235) "Par darba rezultātiem 2012.gada 27.decembra iepirkuma līguma Nr.l- 7.3.5/1, kas noslēgts starp Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministriju un Pretendentu apvienību SIA "Ernst &Young" un SIA "DPA", ietvaros" ietvertā norāde, ka, atbilstoši Ministrijas pārstāvju sniegtajai informācijai, sistēmās konstatēto kļūdu novēršana ir uzsākta un par to ir panākta vienošanās ar sistēmu izstrādātājiem (piemēram, uz 2013.gada 31.maiju portālā skolas.lv ir novērstas 198 kļūdas, atlikušas 54 kļūdas).

Pamatojoties uz iepriekš minēto SIA "Ernst&Young" 2013.gada 7.jūnija vēstuli, ar valsts sekretāres S.Liepiņas 2013.gada 13.jūnija rezolūciju Nr.01-07.1.5./4235 (izpildes termiņš - 2013.gada 17.jūnijs) valsts sekretāra vietniecei - NFD direktorei S.Batarei ir uzdots: "1) Sniegt pārskatu par identificēto kļūdu labošanu un nepilnību novēršanu minētajās informācijas sistēmās. 2) Sniegt vērtējumu par nepieciešamajām izmaiņām projektu pārvaldībā. 3) Uz 17.06. tikšanos sniegt vērtējumu par sistēmu darbināšanas iespējām produkcijas vidē".

Ņemot vērā minētos uzdevumus, S.Batare ar savu 2013.gada 13.jūnija rezolūciju (noteiktais izpildes termiņš - 2013.gada 14.jūnijs) ir uzdevusi NFD direktora vietniekam informācijas tehnoloģiju jomā I.Kalniņam:

"1) Lūdzu sagatavot informāciju par IZM un DZC sadarbības līguma nosacījumiem saistībā ar portālu www.skolas.lv uzturēšanu, un vai garantijas apkalpošanu. Sagatavot komentāru par pieejamo finansējumu līdzekļu apjomu, izmaiņu pieprasīšanā portālam www.skolas.lv. Informāciju iesniegt līdz 14.jūnija pīkst. 16.00" (minēto uzdevumu I.Kalniņš ar rezolūciju nodevis izpildei A.Zupam. Atbilstoši Ministrijas elektroniskajā lietvedības sistēmā esošajai informācijai, rezolūciju A.Zupa ir izpildījis 2013.gada 17.jūnijā vienlaikus Komisijai nav izdevies identificēt izpildi apliecinošus dokumentus); 2) "Lūdzu sagatavot informāciju par tehnisko gatavību serveriem, www.skolas.lv, VIIS- par tehnisko migrāciju- ziņojumu par migrācijas statusiem no testa vides uz serveriem" (minēto uzdevumu I.Kalniņš ar rezolūciju nodevis izpildei A.Mastiņam. Atbilstoši Ministrijas elektroniskajā lietvedības sistēmā esošajai informācijai, rezolūciju A.Mastiņš ir izpildījis 2013.gada 14.jūnijā, izpildes rezultāta komentāros Ministrijas elektroniskajā lietvedības sistēmā norādot sekojošo: "informācija nosūtīta: I.Kalniņam, S.Batarei. Skolas.lv Migrācijā pabeigta veiksmīgi.

Uz doto brīdi ir izstrādāts serveru slēgums, ir sainstalēti serveri un saslēgti atbilstoši izstrādātajai shēmai, nokonfigurēts ārējais slodzes balansētājs, izveidots savienojums starp VIIS un VIIS2 infrastruktūrām, notestēta datu pārnese no VIIS uz VIIS2 infrastruktūru. Veicamie darbi: 1. minotoring servera uzstādīšana, 2. datubāzu uzstādīšana, 3. iekšējo slodzes balansētāju konfigurācija 4. datu migrācija.

VPIS

Migrācijas tehnoloģisku iemeslu dēļ tiks uzsākta pēc VIIS migrācijas."

3) Sagatavot pārskatu par identificēto kļūdu labošanu un nepilnību novēršanu minētajās informācijas sistēmās. Informāciju sagatavot līdz 14.jūnija pīkst. 16.00 (minēto uzdevumu I.Kalniņš ar rezolūciju nodevis izpildei I.Kampānei. Atbilstoši Ministrijas elektroniskajā lietvedības sistēmā esošajai informācijai, rezolūciju I.Kampāne ir izpildījusi 2013.gada 13.jūnijā, izpildes rezultāta komentāros Ministrijas elektroniskajā lietvedības sistēmā norādot sekojošo: "Pārskats sagatavots, informācija nosūtīta uz e-pasta adresi [email protected]."

4) Lūdzu piedalīties sanāksmē 17.jūnijā pīkst. 11.30 pie VS, kā arī deleģēt dalībai A.Zupu vai I.Kampāni (Atbilstoši Ministrijas elektroniskajā lietvedības sistēmā esošajai informācijai, rezolūciju I.Kalniņš ir izpildījis 18.06.2013.);

5) Lūdzu sagatavot vērtējumu par nepieciešamajām izmaiņām projektu pārvaldībā un par sistēmu darbināšanas iespējām produkcijas vidē. Informāciju sagatavot līdz 14.jūnija pīkst. 16.00 (Atbilstoši Ministrijas elektroniskajā lietvedības sistēmā esošajai informācijai, rezolūciju I.Kalniņš ir izpildījis 2013.gada 14.jūnijā.

95. Vienlaikus Komisijai nav izdevies identificēt Ministrijas lietvedības sistēmā šīs rezolūcijas izpildi apliecinošus dokumentus).

Kļūdu novēršanas procesa esamību apliecina arī A/S "Datorzinību centrs" 2013.gada 23 .septembra vēstule Nr. 1-7/42 (IZM reģ. Nr.01-17/7048). A/S "Datorzinību centrs" vēstulē Ministrijai lūdza veikt piegādātās programmatūras versijas testēšanu un akceptēšanu.

Atbilstoši Ministrijas elektroniskajā lietvedības sistēmā esošajai informācijai, attiecībā uz minēto A/S "Datorzinību centrs" vēstuli ir izveidotas 2 rezolūcijas: 1) Atbilstoši Ministrijas elektroniskajā lietvedības sistēmā esošajai informācijai, Ministrijas valsts sekretāre S.Liepiņa ar rezolūciju Nr.01-17/7048 darba izpildi sākotnēji 2013.gada 23.septembrī nodevusi NFD direktorei S.Batarei. Vienlaikus 2013.gada 21.novembrī lietvede S.Obodova nenoskaidrotu iemeslu pēc lietvedības sistēmā mainījusi informāciju par rezolūcijas izpildi atbildīgo amatpersonu, lietvedības sistēmā kā atbildīgo par rezolūcijas Nr.01-17/7048 izpildi norādot NFD direktoru E.Martinsonu.

2) NFD direktore S.Batare ar savu 2013.gada 23.septembra rezolūciju darba izpildi nodevusi A.Mastiņam. Ministrijas lietvedības sistēmā ir atzīmēts, ka rezolūcija izpildīta 2013.gada 6.decembrī, lai gan dokumentāls apliecinājums rezolūcijas izpildei Ministrijā nav atrodams. Vienlaikus jāņem vērā, ka norādi "Izpildīts" elektroniskajā lietvedības sistēmā iekļāvusi NFD lietvede D.Krastiņa (Jurjāne). Vienlaikus Komisija konstatē, ka A.Mastiņš 2013.gada 25.novembrī tika pārcelts vecākā informācijas tehnoloģiju administratora amata IZM resora informācijās un tehnoloģiju joma vaditaja A.Svikļa pakļautībā.

96. Saskaņā ar Komisijai Ministrijas IKT resora sniegto informāciju, A/S "Datorzinību centrs" sadarbībā ar Ministrijas IKT resora darbiniekiem Projekta ietvaros izstrādāto informācijas sistēmu produkcijas vidē uzstādīja 2013.gada 6.novembrī.

97. Komisija konstatēja, ka Sistēmas izstrāde formāli ir pabeigta 2012.gada 17.decembrī, bet sistēma līdz 2013.gada 6.novembrim tika darbināta pagaidu produkcijas vidē. Sistēmas uzstādīšana darbināšanai Projektā plānotajā produkcijas vidē nevarēja notikt, jo kavējās serveru infrastruktūras iegāde un ieviešana.

98. Komisija konstatēja, ka arī Ministrija laika periodā no 2014.gada marta līdz maijam veica 2013.gada 27.martā iesniegto SIA "DPA" nodevumu "Skolu portāla 2.kārtas akcepttestēšanas rezultāti" sistēmas akcepttestēšanas procesā atklāto kļūdu pārtestēšanu. 2014.gada 16.maijā ir saņemts SIA "DPA" nodevums "Skolu Portāla kļūdu pārtestēšanas rezultāti" no kā izriet, ka Sistēma joprojām ir nestabila, satur kļūdas un darbināšanai produkcijas vidē nav gatava.

99. Komisija konstatēja, ka Aģentūra, lai gūtu pārliecību par Projekta ietvaros izstrādātās Sistēmas tehnisko specifikāciju un novērtētu tās izmantojamību un ilgtspēju, pārbaudes veikšanai projekta īstenošanas vietā konkursa kārtībā piesaistīja ārējo ekspertu - SIA „Agile & Co", kas laika periodā 04.03.2014.-09.05.2014. veica pārbaudi Projekta īstenošanas vietā un 2014.gada Ekspertu ziņojumā norādīja, ka Projekta ietvaros pasūtītais informācijas Sistēmas risinājums ir sekmīgi izstrādāts un uzstādīts produkcijas vidē. Vienlaikus, ne uz audita brīdi, ne līdz Projekta īstenošanas beigām, nav izpildītas atsevišķas Sistēmas darbībai kritiskās prasības, vai tās ir izpildītas formāli vai nav izpildītas vispār.

100. Komisija konstatēja, ka 2014.gada 1.aprīlī stājā spēkā Ministrijas 2014.gada 17.marta iekšējie noteikumi Nr. 10 "Portāla www.skolas.lv darbības nodrošināšanas un aktualizācijas kārtība" (turpmāk - Noteikumi Nr. 10), kas nosaka Ministrijas un Valsts izglītības satura centra pienākumus (turpmāk - Centrs) nosaka portāla www.skolas.lv (turpmāk - portāls) darbības nodrošināšanai.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 10 3.punktu Ministrija nodrošina portāla tehnisko resursu uzturēšanu un informācijas arhivēšanu; sistēmu vienotās autentifikācijas darbību, kā arī var slēgt vienošanos ar publiskajām personām un privāto tiesību juridiskajām personām par datu automātisku apmaiņu tiešsaistē starp portālu un to pārziņā esošajām informācijas sistēmām.

Savukārt Centrs saskaņā ar Noteikumu Nr:10 4.punktu reģistrē un pārvalda portāla lietotājus, to tiesības un lomas; nodrošina portāla lietotāju atbalstu; nodrošina portāla informatīvo resursu aktualizāciju; nodrošina portāla publicitātes pasākumus; nodrošina portāla apritē esošās informācijas drošības pasākumu īstenošanu.

101. Komisija konstatēja, ka 2014.gada 20.augustā Ministrija nosūtīja vēstuli Nr.01- 17/3935 "Par izmaksām portāla Skolas.lv papildināšanai" A/S "Datorzinību centrs", ar kuru informēja, ka ir saņēmusi Aģentūras un VARAM pieprasījumus attiecībā par Projekta ieviešanu Projekta iesniegumā paredzētajā apjomā un Projekta ietvaros konstatētajām neatbilstībām. Papildus minētajam, Ministrija informēja, ka, Ministrija, veicot Projekta rezultātā izstrādātās informācijas sistēmas atkārtotu testēšanu un reālu darbināšanu, ir konstatējušas vairākas nepilnības portāla skolas.lv funkcionalitātē, un lūdza A/S "Datorzinību centrs", lai lemtu par turpmāko Projekta attīstīšanu, iepazīties ar pievienoto materiālu par konstatētajām kļūdām un problēmsituācijām, sniegt savu kā sistēmas izstrādātāja prognozējošo novērtējumu kļūdu labošanai un nepilnību novēršanai, to izmaksas un nepieciešamos laika resursus.

102. Komisija konstatēja, ka A/S "Datorzinību centrs" 2014.gada 2.septembra atbildes vēstulē Nr. 1-7/54 "Par projekta skolas.lv ieviešanu" (Ministrijā reģistrēta 03.09.2014. Nr.01-17/6860) ir sniegusi savu kā sistēmas izstrādātāja prognozējošo novērtējumu kļūdu labošanai un nepilnību novēršanai, to izmaksas un nepieciešamos laika resursus, lai sistēma funkcionētu atbilstoši izvirzītajiem Projekta mērķiem Projekta pieteikumā.

A/S "Datorzinību centrs" minētajā vēstulē norādīja, ka, Izvērtējot CFLA audita konstatējumus, esam nākuši pie secinājuma, ka lielākajai daļai auditā minēto problēmu atbilstošā funkcionalitāte sistēmā ir izstrādāta, tai skaitā, arī attiecībā uz vairumu projekta pieteikumā minēto e-pakalpojumu, kas tiešā veidā neietilpa mūsu kā izstrādātāja līguma sfērā.

Ir tikusi pabeigta skolas.lv un VPIS atbilstošo tīmekļa servisu sadarbspējas testēšana testa vidē, tomēr funkcionalitāte nedarbojas produkcijas vidē, jo līdz skolas.lv garantijas perioda beigām atbilstošā VPIS funkcionalitāte nebija pieejama produkcijā. Sistēmā ir izstrādāta funkcionalitāte, kas ļauj pieteikties dažādiem izglītības pakalpojumiem.

Daļai minēto pakalpojumu ir tikusi sekmīgi veikta skolas.lv un VPIS (pakalpojumiem, kas saistīti ar valsts pārbaudes darbiem) vai skolas.lv un VIIS (pakalpojumiem, kas saistīti ar pieteikšanos mācībām izglītības iestādē) atbilstošo tīmekļa servisu sadarbspējas testēšana testa vidē. Tomēr minētā funkcionalitāte pašlaik nav pieejama produkcijas vidē, jo līdz skolas.lv garantijas perioda beigām šo pakalpojumu darbināšanai nepieciešamā VPIS funkcionalitāte nebija pieejama produkcijā un arī nepieciešamajā VIIS funkcionalitātē pēc minētā perioda beigām ir veiktas izmaiņas, kuru dēļ pakalpojuma izmantošanai nepieciešami labojumi arī skolas.lv izstrādātajā funkcionalitātē. Visu minēto pakalpojumu palaišanai produkcijā nepieciešams veikt sistēmu sadarbības (skolas.lv - VIIS un skolas.lv - VPIS) atkārtotu pārbaudi testa vidē un (nepieciešamības gadījumā) izmaiņu piegādi uz produkcijas vidi.

103. Komisija konstatēja, ka, izpildot valsts sekretāres S.Liepiņas 2014.gada 3.septembra rezolūciju 01-17/6860, IKT resors (A.Sviklis, O.Magone) ir konstatējis, darbu izpildei nepieciešamas 2194 cilvēkstundas.

Lineāri saskaitot visu darbu izpildes termiņus, tie kopā veido 483 darba dienas (Pieņemot, ka mēnesī ir 22 darba dienas un nedēļā ir 5 darba dienas), taču A/S "Datorzinību centrs" raksta, ka kopējais termiņš ir īsāks, jo vairākas izstrādes var veikt paralēli. Papildus informē - ir 16 situācijas, kuru resursu aprēķini nav veikti, jo nepieciešams papildus IZM skaidrojums.

104. Ministrija 2014.gada 3.oktobiī ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu "Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un „Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)" īstenošanu un risku novēršanu", kurā plāno informēt Ministru kabinetu par 2015.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu portāla skolas.Iv darbību. Saskaņā ar informatīvo ziņojumu kopējās projekta ieviešanas izmaksas 2015.gadā ir 582 610 euro, savukārt ikgadējie (turpmāko gadu) izdevumi portāla uzturēšanai ir 324 810 euro gadā.

105. Ministru kabinets, 2014.gada 7.oktobra sēdē (izskatot Ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un „Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)" īstenošanu un risku novēršanu", pieņēma lēmumu par turpmākas finanšu līdzekļu ieguldīšanas nelietderīgumu portāla darbībā.

106. Atbilstoši Ministrijas IKT resora vadītāja p.i. R.Kalvāna izglītības un zinātnes ministrei elektroniski sniegtajam DIENESTA ZIŅOJUMAM "Par priekšlikumiem projekta "Portāla www.skolas. lv attīstības 2. kārta" ietvaros iegādāto resursu tālāko izmantošanu" (pielikumā) sniegtajai informācijai: "Izvērtējot "Portāla www.skolas.lv attīstības 2. kārtas" ietvaros iegādāto resursu iespējamo tālāko izmantošanu Ministrijas un Ministrijas IKT resora funkciju vajadzībām, iespējams lietderīgi izmantot resursu (serverus un programmatūras licences) ar kopējo vērtību 543 956.19 euro.

Secinājumi:

107. Komisija secina, ka Ministrijas Reglaments un Kārtība netika aktualizēta paralēli Ministrijas reorganizācijas procesam, tādējādi nenodrošinot Projekta vadības un īstenošanas efektīvu pēctecību.

108. Ministrija, plānojot šāda tehniski ietilpīga portāla izveidi nebija ņēmusi vērā, ka portāla sekmīgas darbības uzturēšanai sākot jau ar 2013.gadu ir nepieciešams personāls:

- Projekta tehnisko resursu uzturēšanai;

- vienošanos ar publiskajām personām un privāto tiesību juridiskajām personām par datu automātisku apmaiņu tiešsaistē starp Portālu un to pārziņā esošajām informācijas sistēmām slēgšanai;

- Portāla lietotāju, to tiesību un lomu reģistrēšanai un pārvaldīšanai;

- Portāla lietotāju atbalsta nodrošināšanai;

- Portāla informatīvo resursu aktualizācijas un Portāla publicitātes nodrošināšanai.

109. Komisija konstatēja, ka pēc izstrādātāja A/S "Datorzinību centrs" iesniegtā pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas no Ministrijas puses 2012.gada 17.decembrī, Ministrijas lietvedības sistēmā nav atrodami dokumenti, kas apliecinātu darbību veikšanu no Ministrijas darbinieku puses attiecībā uz Projektā konstatēto novēršanu garantijas un pēcgarantijas laikā. Ņemot vērā, ka 2013.gada 23.septembrī saņemta A/S "Datorzinību centrs" vēstule par garantijas perioda nodevuma saskaņošanu, kā arī ņemot vērā SIA "Ernst&Young" 2013.gada 7.jūnija vēstulē ietvertās norādes attiecībā uz kļūdu labošanu, nav iespējams izslēgt iespējamību, ka ir notikusi komunikācija starp Ministriju un A/S "Datorzinību centrs" par garantijas izpildi, vienlaikus šādu komunikāciju fiksējošu dokumentu neesamība neļauj izdarīt secinājumus par Ministrijas veikto darbību efektivitāti, koordinētību un savlaicīgumu.

110. Komisija, balstoties uz tai pieejamo informāciju, nav guvusi pārliecību, kāda Projekta sistēmas versija (sākotnējā vai ar 2013.gada 23.septembrī iesniegtajiem labojumiem) uzstādīta produkcijas vidē 2013.gada 6.novembrī.

111. Lai arī ir konstatējamas nepilnības un nekonsekvences Ministrijas rīcībā attiecībā uz Projekta administrēšanu laika posmā līdz 2012.gada 17.decembra pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai, Komisijas ieskatā tam nav bijis noteicošas ietekmes attiecībā uz Projekta rezultātu izmantojamību ņemot vērā ziņojuma 111., 112. un 113.punktā minēto argumentāciju.

112. Izvērtējot dienesta pārbaudes lietā esošos materiālus, Komisija konstatē, ka faktiskais iemesls portāla Skolas.lv sekmīgas darbības neuzsākšanai ir A/S "Datorzinību centrs" izstrādātās sistēmas tehniskās nepilnības, kuras laika posmā pēc 2012.gada 17.decembra pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas tā arī nav tikušas novērstas ne sistēmas garantijas laika posmā, ne arī vēlāk. Minēto faktu apliecina, gan 2013. un 2014. gadā veikto sistēmas testu rezultāti, gan arī citi dokumenti, tai skaitā sistēmas izstrādātāja A/S "Datorzinību centrs" 2014.gada 2.septembra atbildes vēstulē Nr. 1-7/54 "Par projekta skolas.lv ieviešanu" (Ministrijā reģistrēta 03.09.2014. Nr.01-17/6860) sniegtais sistēmas izstrādātāja prognozējošais novērtējums kļūdu labošanai un nepilnību novēršanai, to izmaksas un nepieciešamos laika resursus, lai sistēma funkcionētu atbilstoši izvirzītajiem Projekta mērķiem Projekta pieteikumā. Tieši tehniskās nepilnības ir par iemeslu tam, ka portāla Skolas.lv pilnvērtīga funkcionēšana tā arī nekad nav tikusi nodrošināta, kas arī ir bijis noteicošais faktors, Aģentūrai lemjot par Projekta izmaksu neattiecināmību.

113. Ņemot vērā, ka projekta vadītājam J.Bēniķim, atbilstoši 2012.gada 2.oktobra līgumam Nr.09-17/168, bija jānodrošina Projekta izpildītāju piegādāto nodevumu kvalitātes pārbaude, tad 2012.gada 8.oktobrī Ministrijas vārdā parakstot (apstiprinot) "Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādes un ieviešanas akcepttestēšanas procedūru", 9.oktobrī parakstot (apstiprinot) "Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādes un ieviešanas programmatūras testēšanas pārskatu" un 12.oktobrī Ministrijas vārdā parakstot (apstiprinot) "Projekta testēšanas plānu" un "Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādes un ieviešanas akcepttestēšanas pārskatu", J.Bēniķis uzņēmās atbildību par A/S "Datorzinību centrs" iesniegtā nodevuma kvalitāti un atbilstību tehniskajai specifikācijai, kas deva tiesības A/S "Datorzinību centrs 2012.gada 16.novembrī iesniegt Ministrijai "Pieņemšanas - nodošanas aktu Nr.48" par 2011.gada 29.aprīļa līguma Nr. 1-28/65 izpildi un attiecīgu rēķinu.

114. J.Bēniķis projekta vadītāja pakalpojumus Ministrijai sniedza saskaņā ar pakalpojumu līgumu, līdz ar to viņam nav piemērojama ne Darba likumā, ne Valsts civildienesta Ierēdņu disciplināratbildības likumā noteiktā atbildība par darba pienākumu nekvalitatīvu veikšanu. Ministrija var vērsties tiesībsargājošajās iestādēs ar lūgumu izvērtēt J.Bēniķa rīcības tiesiskumu un vai viņa rīcībā nav konstatējamas krimināli sodāmas darbības.

115. Vienlaikus Komisija konstatē, ka uz ziņojuma 113.punktā minēto J.Bēniķa apstiprināto dokumentu pamata sagatavoto pieņemšanas - nodošanas aktu Nr.48 ir vizējuši ari Projekta turētājs LKalniņš, Ministrijas NFD vecākais referents A.Zupa un NFD vecākais informācijas tehnoloģiju administrators A.Mastiņš, tādējādi savas kompetences ietvaros (informācijas tehnoloģiju speciālisti) faktiski saskaņoja A/S "Datorzinību centrs" nodevumu atbilstību tehniskajai specifikācijai.

Saskaņā ar Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 19.panta pirmās daļas disciplinārlietu ierosina, ja ierēdņa darbībai vai bezdarbībai ir visas disciplinārpārkāpuma pazīmes un vienlaikus pastāv šādi apstākļi:

a) nav izbeigušās valsts civildienesta attiecības ar ierēdni,

b) kopš attiecīgās darbības vai bezdarbības izdarīšanas (pabeigšanas) dienas nav pagājuši vairāk kā divi gadi.

Ņemot vērā iepriekšminēto attiecībā uz I.Kalniņa, A.Zupas un A.Mastiņa iespējams veikto pārkāpumu ir iestājies disciplināratbildības noilgums, tādējādi Komisija nav uzskatījusi par lietderīgu vērtēt minēto amatpersonu atbildību atbilstoši Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumam. Ministrija var vērsties tiesībsargājošajās iestādēs ar lūgumu izvērtēt I.Kalniņa, A.Zupas un A.Mastiņa rīcības tiesiskumu un vai viņu rīcībā nav konstatējamas krimināli sodāmas darbības.

116. Attiecībā uz Ministrijas darbinieku un ierēdņu atbildību par projekta nodevumu administrēšanu sistēmas garantijas perioda laikā, Komisija konstatē, ka Komisijas locekļiem nav atbilstošas tehniskās izglītības un darba pieredzes informācijas tehnoloģiju jomā, Komisija nevar izdarīt pamatotus secinājumus par izstrādātajā sistēmā konstatēto tehnisko kļūdu novēršanai objektīvi nepieciešamajiem laika un personāla resursiem, t.i., vai konstatētās kļūdas bija iespējams novērst sistēmas garantijas perioda laikā (neieguldot papildus valsts budžeta līdzekļus) un tādējādi, iespējams, izvairīties no neattiecināmajām izmaksām Projektā (patreizējā situācijā nav pamata vērtēt portāla skolas.lv izveides lietderību kontekstā ar neattiecināmo izmaksu rašanos Projektā, jo, Komisijas ieskatā, gadījumā, ja nepastāvētu nepilnības sistēmas tehniskajā izpildījumā, jautājumu par portāla lietderību nebūtu pamata aktualizēt). Komisija nevar izdarīt viennozīmīgus secinājumus par Ministrijas darbību efektivitāti un savlaicīgumu, jo sistēmas garantijas posmā Ministrijas veiktās darbības nav dokumentētas vai arī veiktās darbības fiksējošie materiāli nav pieejami Ministrijas lietvedībā. Vienlaikus, dokumentu neesamība var liecināt par procesu pārvaldības trūkumu Ministrijā, tādējādi būtu nepieciešams ieviest procesu aprakstus Ministrijas īstenotajiem projektiem.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Evika Siliņa ir ar pautiem, Jānis Citskovskis – žmogs, bet Krišjānis Kariņš – princese, kas neuzņemas atbildību

FotoĻembasts ap tā saucamajiem bijušā premjera Kariņa lidojumiem vēl tālu no atrisinājuma, lai gan nu jau nepārprotami ir redzama un saprotama šo notikumu gaita, būtība un galveno aktieru lomu sadalījums. Izrādes režisori ir no valdošās partijas, kas pēdējā pusgada laikā centās atrisināt otrā plāna samezglojumu – proti, kurš būs šajā skandālā malējais. Un, lai gan par tādu tagad ir sazīmēts bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un vēl pāris ierēdņu, nav šaubu, ka, pateicoties ierosinātajam kriminālprocesam, viņam blakus nostāsies arī “Jaunās vienotības” politiķi.
Lasīt visu...

21

Vēstule Rinkēvičam par Latviešu valodas aģentūras reorganizāciju: ceram uz atklātu un laicīgu komunikāciju par nākotnē pieņemtiem lēmumiem, kuri ietekmēs latviešu valodas mācīšanu un mācīšanos visā pasaulē

FotoEiropas Latviešu apvienība ir iepazinusies ar lēmuma projektu “24-TA-1725 Par Valsts izglītības satura centra, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Latviešu valodas aģentūras reorganizāciju.”
Lasīt visu...

21

Latviešu valodas aģentūras iekļaušana Čakšas aģentūru reorganizācijas plānā ir principiāli noraidāma

FotoLatvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķes, Izglītības biedrības padomes locekles Dr. habil. philol. Inas Druvietes atzinums par rīkojuma projektu “Par Valsts izglītības satura centra, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Latviešu valodas aģentūras reorganizāciju”.
Lasīt visu...

21

PRET Latviešu valodas aģentūras likvidēšanu

FotoValoda ir veids, kurā tauta var paust savas dvēseles bagātību, pasaules izpratni un justies kā mājās savā zemē. Latviešu valoda ir bijusi nacionālās kustības pamatvērtība cauri gadsimtiem un ir viena no konstitucionālajām vērtībām, kas raksturo Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu un mērķi.
Lasīt visu...

21

Kremlis nepamet cerību izmantot “tautiešus”: tiek plānots ar "tautiešu karti" virtuāli apvienot "krievu pasauli"

FotoŠā gada maijā kļuva zināms, ka Krievija veido “tautiešu elektronisko karti”, lai tādējādi censtos padarīt Krievijas “ārvalstīs dzīvojošo tautiešu” statusu par puslīdz juridisku kategoriju. Kara studiju institūta (Institute for the Study of War) vērtējumā šādas aktivitātes mērķis ir attaisnot Krievijas turpmāku agresiju, to uzdodot par ārvalstīs dzīvojošo tautiešu tiesību aizstāvības centieniem.
Lasīt visu...

12

Aicinājums Saeimai un Ministru kabinetam, īpaši "Jaunās vienotības" politiķiem atteikties no saviem valsts valodas politikas sagraušanas plāniem

Foto2024. gada 10. jūlijā Ministru kabineta tīmekļa vietnē ievietots tiesību akta projekts, kas paredz reorganizēt Latviešu valodas aģentūru, samazinot tās pārvaldes uzdevumus un lielāko daļu tās funkciju nododot citai valsts pārvaldes iestādei[1]. Uzskatām to par tuvredzību gan no zinātniskā, gan politiskā skatpunkta.
Lasīt visu...

21

Visi metas glābt grimstošo Citskovski, bet tas nesaprot pamesto glābšanas riņķi un kož rokā, kura viņu velk ārā no ūdens

FotoValdība un augstākā ierēdniecība kopīgiem spēkiem bija izdomājušas veidu, kādā paglābt no kriminālatbildības Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski, taču tas no pamestā glābšanas riņķa ir atteicies, palīdzīgās rokas padošanu "juridiskajā jūrā" grimstošajam slīcējam nodēvējot par "pazemojošu".
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Latvijā vēl aizvien attiecībā pret citādi domājošiem tiek pielietotas represijas

Aivars Lembergs no Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk - CVK) ir saņēmis atvainošanās vēstuli....

Foto

Diemžēl man, laimīgajam budžeta iestādes darbiniekam, atvaļinājumā jau atkal nākas izrādīties šajos nicināmajos sociālajos tīklos

Manu sociālo tīklu joslu vakar aizpildīja briesmīgi kadri no sabombardētās Ukrainas slimnīcas....

Foto

Arī Latvija ir atbildīga par krievijas raķešu triecienu

2024. gada 8. jūlijā kārtējā necilvēcīgā krievijas raķešu trieciena rezultātā cieta Okhmatdyt bērnu slimnīca Kijivā – viena no svarīgākajām ne...

Foto

Vai patiesi tiks likvidēts arī Valsts valodas centrs?

“Man jau pērnajā rudenī lika saprast, ka turpinājuma nebūs,” teic Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš, komentēdams savu...

Foto

Atklāta vēstule māksliniekam Agrim Liepiņam

Godājamais Liepiņa kungs! Domāju, ka ne tikai man, bet arī daudziem gan mūsu novadā, gan citur Latvijā, ziņa, ka plānojat nojaukt...

Foto

Ievērtējiet – tagad es esmu viedās administrācijas ministre un nekad neesmu dzīvojusi tik labi kā tagad!

Latvijas daba ir mūsu bagātība, kas cauri gadsimtiem veidojusi mūs...

Foto

Golubeva – tautas bojāejas vētrasputns

Varas bļodlaižas medijos izvilkuši no politiskās mēslaines latviskoto krievu lesbieti Mariju Golubevu. Bābiešu mīlestības priesteriene savulaik pabijusi iekšlietu ministra tronī. Tolaik...

Foto

Rezultātu nav tāpēc, ka nav mērķu un atbildīgo, – vai tas dzelzceļš, mangāns, tiesas vai ugunsgrēki...

Ziņa, ka mangāna rūdai uz Latvijas dzelzceļiem ir pienākušas beigas,...

Foto

Kas tas par ekonomiski pamatotu projektu, kura dēļ jālien parādos un jāceļ nodokļi?

Vai satiksmes ministrs ir izvērtējis un iesniedzis visas alternatīvas Rail Baltica sakarā? Manuprāt,...

Foto

Vasaļa psiholoģiskā projekcija

Cilvēkiem, reizēm veselām ļaužu grupām, ir grūti pieņemt pašcieņu traumējošus faktus. Tad ieslēdzas psiholoģiskā aizsardzība. Viens no mehānismiem ir psiholoģiskā projekcija, kad savas negatīvās...

Foto

Džordža Orvela stāsts par „Jauno Vienotību”

Orvela domas attiecas arī uz mūsdienu korumpēto partiju „Jaunā Vienotība”, kas ilgstoši vada valdību. Tāpat kā "Dzīvnieku fermā”, kur sākotnējie...

Foto

Kurš šitiem mērkaķiem iedeva granātu?

Ar Rail Baltica sarunas turpinās pa riņķi. Faktiski politiķi mēģina kaut kur nogrūst atbildību, kaut atbildīgo loks jau turpat ir - viņi paši....

Foto

Izlaupīts ražošanas uzņēmums. Seši gadi pēc uzbrukuma

2024.gada 19.jūlījā iestāsies melnā jubileja. Seši gadi pēc ekonomiskā un reideriskā uzbrukuma ražošanas uzņēmumam Ventspils ielā 63 b, Rīga....

Foto

Lūgums izvērtēt iespējamu nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu Jēkabpils novada attīstības pārvaldē

Lūgums izvērtēt iespējamu nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu Jēkabpils novada attīstības pārvaldē: domes izveidots birojs, iepirkumu...

Foto

„Rail Baltica” projekts - deputātus sāk pārņemt panika

Rail Baltica projekts - deputātus sāk pārņemt panika. Tā varētu raksturot Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas trešdienas sēdes...

Foto

Kā tikt galā ar „Rail Baltica” projekta septiņkārtīgo sadārdzinājumu un naudas trūkumu?

Ģeniāla doma - sadārdzināt vēl vairāk. „Rail Baltica” gadījumā tas nozīmē aizņemties naudu uz...

Foto

Likumprojekta nepārprotamības aritmētika

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs aicina parlamentāriešus ātrāk izskatīt trešajā lasījumā grozījumus Civilprocesa likuma 594.pantā, jau tagad, 20. jūnijā, pirms Jāņiem....

Foto

Lai nodrošinātu igauņiem vilcienu uz Eiropu, latviešiem pamatīgi jāceļ nodokļi?

Pēc gadiem divdesmit igauņi, baudot poļu alu, pa vilciena logiem vēros jostas savilkušos latviešus sērīgi raugāmies...

Foto

"Rail Baltica" projekts kā aklās zarnas izgriešana caur papēdi

“Pašlaik nav kārtīga saimnieka “Rail Baltica” īstenošanai”, “Valdība nav iestāde, kas apmaksā rēķinus”, “Premjere Siliņa parāda nostāju...

Foto

Vairums mikroģeneratoru īpašnieku būs spiesti pāriet uz dinamiskās enerģijas uzglabāšanas sistēmām

Apritējis vairāk nekā mēnesis, kopš ieviesta jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma un mājsaimniecībās uzstādīto mikroģeneratoru...

Foto

Vai bēdīgi slavenais Raimonds Lejnieks – Puķe mēģina apkrāpt tautu?

Ja pēdējos gados mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi gan politikai, gan masu mediju ziņām, tad mums...